Stavebné úpravy na šatni ES Topoľčianky

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Zverejnenie zadávania zákazky

24.2.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
zadá zákazku „Stavebné úpravy na šatni ES Topoľčianky“ v predpokladanej hodnote 1 466,32 € bez DPH
uchádzačovi: Technopolis s.r.o., Kostolná 41, 949 01 Nitra, IČO: 34121731