Výzva na predkladanie ponúk: Zhotovenie PD k realizácii stavby BIODIVERZITA SK-CZ

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Trenčín

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť v on-line výberovom konaní na predmet jednoduchej zákazky PD -

Biodiverzita SK-CZ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v rámci programu Interreg V-A SK-CZ.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete TU.