Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku "premiestňovanie dreva z OM na OM a pomocné práce"

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota