Lesná škola v Leviciach ponúkne miniarborétum aj tvorivé dielne

Banská Bystrica, 13. apríla 2017

V centre Levíc by mala v priebehu nasledujúcich dvoch rokov vzniknúť unikátna „Lesná škola OZ Levice“ ako „interaktívna kniha“ o lese a lesníctve. Podnik LESY Slovenskej republiky plánuje zrekonštruovať areál a prestavať budovu vedľa sídla odštepného závodu Levice pre potreby verejnosti. V interiéri bude na dvoch podlažiach diorámová miestnosť, kresliareň, tvorivá dielňa a na poschodí náučná a poznávacia miestnosť. Vonku vznikne miniarborétum a detské ihrisko.

Nová škola zaujme svojím inovatívnym poňatím, bude lokalizovaná priamo v meste a prinesie na ploche viac ako 4 100 m2 okrem prvkov vizuálneho pozorovania a poznávania aj možnosti rozvoja praktických zručností. Jej zámerom je ponúknuť možnosť tvorby rôznych variant vzdelávacích a výchovných programov v interiéri a exteriéri a ponúknuť nové možnosti vo výchovno-vzdelávacom procese pre školské zariadenia a kolektívy. Aktivity bude možné realizovať v interiéri objektu alebo priamo v lesnom prostredí. 

Financovanie projektu „Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“ (SKHU/1601/1.1/009) je plánované okrem vlastných zdrojov aj z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko, ktorého cieľom je podporiť záujem obyvateľov regiónu Levice a maďarského Salgótarjánu o jedinečné prírodné hodnoty spoločného prihraničného územia prostredníctvom originálnych náučno-poznávacích objektov v týchto príhraničných regiónoch. Uvedený projekt sa uchádza o podporu v celkovej hodnote 1 438 788,96 € (z toho LESY SR, š. p. 723 011,04 €). Projekt sa momentálne posudzuje a výsledky by mali byť známe v lete. Na maďarskej strane doplní sieť zariadení obdobného charakteru Návštevnícke centrum a lesná škola v Somoskő na ploche viac ako 5 900 m2

Lesníci podali aj ďalší projekt s názvom „Spoločne pre prirodzené lesy“ (SKHU/1601/1.1/010), ktorého cieľom bude realizácia takých pestovných a ochranných lesohospodárskych opatrení, ktoré zaistia požiadavky spoločnosti na trvalo udržateľné lesy v Štiavnických vrchoch a na Krupinskej planine. Spolu s realizáciou projektu bude obnovený Lesnícky náučný chodník Počúvadlo s turistickou infraštruktúrou. 

Tretí projekt „Spoločný rozvoj parkov lesníkmi“ (SKHU/1601/1.1/007) je zameraný na zatraktívnenie obnovených parkov za účelom zvýšenia ich návštevnosti v nadväznosti na predchádzajúci projekt HU-SK PARK. Výsledkom projektu v Palárikove budú nové atrakcie vo forme dvoch obnovených fontán z polovice 19. storočia v chránenom historickom parku. Ďalším výstupom bude elektronický sprievodca v hojne navštevovanej obnovenej vodárenskej veži. 

Všetky podané projekty po ich schválení pomôžu zachovať a zatraktívniť miesta ich realizácie, kde vznikne priestor na kultúrny oddych a rekreáciu pre verejnosť.