Lesníci spustili projekt na vybudovanie unikátnej lesnej školy

  • LESY SR, štátny podnik vybuduje unikátnu „Lesnú školu OZ Levice“ ako „interaktívnu knihu“ o lese a lesníctve.

  • Cieľom je priniesť les a prácu lesníkov do mesta medzi ľudí a zvýšiť záujem verejnosti o našeprírodného dedičstvo – lesy.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik spolu s maďarskými lesníkmi z IPOLY ERDŐ Zrt. spustili projekt na vybudovanie jedinečnej „Lesnej školy OZ Levice“ priamo v meste Levice a tým prinesú les medzi ľudí a ponúknu doplnkové vzdelávanie pre všetkých záujemcov. Cieľom cezhraničného projektu „Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“ schváleného minulý rok vo výzve Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko je podporiť záujem obyvateľov regiónu Levice a maďarského Salgótarjánu o jedinečné prírodné hodnoty spoločného prihraničného územia prostredníctvom vybudovania a rozvoja originálnych náučno-poznávacích objektov v predmetnom prihraničnom regióne. Plánovaný rozpočet projektu predstavuje hodnotu 1 438 788,96 € (z toho pre LESY SR, š. p. 723 011,04 €) a 85 % rozpočtu (1 222 970,61 €) bude poskytnutých partnerom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  

„Hlavným cieľom projektu je zvýšiť príťažlivosť a návštevnosť prihraničného územia prostredníctvom využívania jeho prírodných hodnôt s cieľom zvýšiť environmentálne povedomie a prírodovednú gramotnosť mladej generácie prostredníctvom vzdelávania odborníkmi - lesnými pedagógmi v nových lesných školách“, vysvetľuje generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Marian Staník.

„Novovybudované výučbové komplexy v Leviciach a v Somoskő ako demonštračné a náučné objekty spolu s lesnými pedagógmi, v rámci projektu „Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“ (SKHU/1601/1.1/009) priblížia les a prácu lesníkov cieľovým skupinám na celkovej ploche areálov väčšej ako 10 000 m2, doplnil projektový manažér František Král.

Vďaka tomuto projektu vznikne na slovenskej strane „Lesná škola OZ Levice“ s celkovou rozlohou 4 100 m2, najväčšia svojho druhu, ako jedinečné centrum lesnej pedagogiky a environmentálnej výchovy na Slovensku. Inovatívnosť projektu spočíva v prepojení teoretického vzdelávania v škole spolu s praktickými ukážkami z lesa a lesníctva v nových komplexoch lesných škôl. Pôjde o exkurzívno-poznávaciu prevádzku pre deti predškolského a školského veku v sprievode lesných pedagógov. Koncepcia prevádzky je na báze exkurzie, názorných ukážok, praktických prác v dielni, hmatovej a vizuálnej ukážky povrchov alebo vzoriek prvkov lesa. Objekt so svojou vnútornou úžitkovou plochou viac ako 1 000 m2 ponúkne priestory pre diorámy, tvorivú dielňu, kresliareň, halu stromov, poznávaciu a náučnú miestnosť spolu s terasou. V exteriéri obklopí lesnú školu miniarborétum s najčastejšími druhmi drevín a krov slovenských lesov, vybuduje sa altánok a areál bude doplnený informačnými panelmi. Pred lesnou školou vznikne zelený chodník privádzajúci návštevníkov k lesnej škole s drevenými prvkami pre hry a oddych nielen detských, ale i dospelých návštevníkov. „Lesná škola OZ Levice“ zaujme svojím inovatívnym poňatím, umiestnením priamo v meste a prinesie okrem prvkov vizuálneho pozorovania a poznávania aj možnosti rozvoja praktických zručností.

Na maďarskej strane bude podobne vybudované „Návštevnícke centrum a lesná škola“ v maďarskom prihraničí pri Salgótarjáne v Somoskő a doplní sieť zariadení obdobného charakteru v Maďarsku na ploche väčšej ako 5 900 m2.

Priniesť les bližšie k ľuďom v dnešnej uponáhľanej dobe do miest a sídel je osobitosťou zámeru spoločného projektu. V projekte vybudované lesné školy budú „interaktívnymi knihami” o lese ako živom organizme, jeho obyvateľoch a lesníctve ako takom. Cieľom je dosiahnuť i poznanie a pochopenie práce lesníkov. Tento projekt pomôže zatraktívniť miesto realizácie a vznikne tým miesto na kultúrny oddych a rekreáciu pre širokú verejnosť v cezhraničnom území.

Projekt bude sprevádzaný podujatiami pre širokú verejnosť. Odbornej verejnosti bude venovaná výmena skúseností vo forme exkurzie lesných pedagógov po maďarských lesných školách a záverom kurz lesnej pedagogiky. Pre cieľovú skupinu detí a mládeže budú pripravované počas realizácie projektu rôzne akcie (Lesníci a Slniečko, Detský Hubert, Deti priatelia lesníkov)  na spoznávanie lesa hravou formou a ukážkami, čo les ukrýva. Okrem toho sa po vybudovaní komplexov lesných škôl zrealizujú výmenné pobyty detí, počas ktorých spolu 180 slovenských a 180 maďarských detí oboznámi s cezhraničnou lesnou školou u partnera.  Projekt tým priblíži prirodzené prírodné prostredie ako dedičstvo širokej laickej verejnosti a ponúkne nový produkt absentujúci v spoločenskom meradle. Prebudí v ľuďoch pozitívny vzťah k vnímaniu prírody, pochopeniu jej fungovania a zabezpečenia jej ochrany.

Tlačová správa (PDF)