Lesníci pre záchranu chránených druhov vytiahli kosy

- lesníci zachraňujú páperník pošvatý a iné vzácne a chránené druhy flóry
- jedinečný biotop mokradí kosia desiatky lesníkov ručne
- seno z týchto lokalít, ale aj ostatných lúk, slúži ako potrava pre zver v Chránenom poľovnom revíri Poľana
Aby ich zachránili, uchopia každoročne lesníci zo štátneho podniku LESY Slovenskej republiky do rúk kosy a vydajú sa do nášho najvyššieho vulkanického pohoria. Miesto stretnutia je už každému dobre známe. Je ním takmer 2,5–hektárová lúka pri Kyslinkách, v Chránenej krajinnej oblasti Poľana.
„Kosenie každý rok organizuje Odštepný závod Kriváň. Kým minulý rok sa uskutočnilo v polovici júla a zúčastnila sa ho takmer tridsiatka lesníkov a lesníčok, tento rok sa kosenie uskutoční 15. augusta. Rovnako ako pominulé roky budeme radi, ak sa k nám aj tento rok pridajú kolegovia so Štátnej ochrany prírody,“ prezentuje generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Marian Staník.
Podmáčané územie a štatút Chráneného prírodného areálu (vyhláseného v roku 2000), si vyžiadali obmedzenia pri používaní ťažkých mechanizmov v spojitosti s manažovaní trávnatých porastov. Aj napriek tomu, že by sa časť lúky dala pokosiť aj ľahkými motorovými kosačkami, lesníci sa snažia dodržiavať tradície. Preto neváhajú siahnuť po kosách a hrabliach, ktoré neoddeliteľne patria k tradičným pracovným nástrojom na Slovensku.
„Seno z horských lúk potom využívame ako krmivo pre zver v Chránenom poľovnom revíri Poľana,“ dodáva Marian Staník.
Chránený areál Dolná Zálomská je časťou lúky, ktorú obhospodaruje štátny podnik LESY SR priamo v kaldere Poľany. Prezentuje biotopy charakteristické zachovanými, druhovo bohatými spoločenstvami pramenísk, slatín a stredne vlhkých rastlinných spoločenstiev.
Práve táto lokalita je z botanického hľadiska považované za jedno z najcennejších v CHKO Poľana. Okrem páperníka pošvatého (Eriophorum vaginatum) tu rastie zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), vstavač mužský poznačený (Orchis mascula ssp. signifera), vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), ostrica predĺžená (Carex elongata), škarda odhryznutá (Crepis praemorsa), bielokvet močiarny (Parnassia palustris), či vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia).