Štátne lesy aj v roku 2018 prispejú na opravu miestnych ciest

V súlade s  príslušnými ustanoveniami zákona o štátnom podniku pristúpi štátny podnik LESY Slovenskej republiky aj v roku 2018 k odstráneniu škôd, ktoré vznikli jeho činnosťou. Na tento účel každoročne v súlade so zákonom vyčleňuje finančné prostriedky, ktoré slúžia na financovanie prevádzkovania, opráv a údržby zariadení a stavieb vo vlastníctve cudzích osôb, ktoré pri svojej hospodárskej činnosti využíva aj štátny podnik.

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 111//1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov povinne vytvára rezervný fond určený na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia podniku alebo vykryť straty vyplývajúce z jeho hospodárenia. Na podporu svojho hospodárenia môže vytvárať aj ďalšie nepovinné fondy, pričom pravidlá ich použitia schvaľuje jeho zakladateľ, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. „Nepovinné fondy štátneho podniku sú tvorené z viacerých zdrojov, jednak zo zisku štátneho podniku po zdanení, zo zostatkov jednotlivých fondov z minulého roka, z prípadných  príspevkov a darov cudzích osôb a tiež z nerozdeleného zisku z minulých rokov“, uvádza ekonomický riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Ľuboš Németh. „Štátny podnik však môže svoje príspevky poskytovať v súlade so zákonom len obciam, iným štátnym podnikom, štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám“, dodáva.

Za účelom financovania prevádzkovania, opráv a údržby zariadení a stavieb vo vlastníctve cudzích osôb, ktorých existencia je spojená s hospodárskymi aktivitami v lesnom hospodárstve, (napr. cesty, čističky odpadových vôd, kanalizácie, elektrické siete, vodovody a iné stavby), štátny podnik LESY Slovenskej republiky  zriadil mimoriadny fond, z ktorého štátny podnik každoročne financuje opravy a údržby stavebných a technických zariadení, kultúrnych pamiatok a prevádzkovanie arborét, parkov a významných biologických objektov. „Aj tohto roku boli v súlade s vnútropodnikovou smernicou na Generálne riaditeľstvo štátneho podniku predložené žiadosti o príspevok z mimoriadneho fondu žiadosti obcí na opravu miestnych komunikácií, ktoré štátny podnik využíva pri odvoze drevnej hmoty“, informuje Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku. O príspevok z mimoriadneho fondu v celkovej sume 2.002.704,- € požiadalo celkovo 77 obcí v pôsobnosti 11 odštepných závodov, organizačných jednotiek štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. „Nebolo možné uspokojiť všetkých a v požadovanej výške. Vychádzali sme samozrejme z našich možností pri tvorbe mimoriadneho fondu, preto sme z 77 žiadostí o príspevok na opravu ciest mohli uspokojiť len  63 obcí v celkovej výške 773.850,- € . Pri prideľovaní finančných príspevkov sme prioritne zhodnotili objem drevnej hmoty, ktorú sme v minulých rokoch previezli po miestnych komunikáciách“, vysvetľuje ďalej Marian Staník.

Tlačová správa (PDF)

Ilustračné fotografie z opravy cesty v Gaderskej doline