Symbolické ukončenie jarného zalesňovania v štátnom podniku a vyhlásenie významného lesníckeho miesta Hrhovské (ne)spustnuté pôdy

Dňa 10. mája 2018 o 14:00 hod. v obci Hrhov (okres Rožňava) lesníci štátneho podniku LESY Slovenskej republiky v pripravenom kultúrnom programe priblížili verejnosti obyčaje a zvyky z lesníckeho prostredia a  zverejnili aktuálne informácie o jarnom zalesňovaní. Súčasťou bolo aj vyhlásenie významného lesníckeho miesta Hrhovské (ne)spustnuté stráne.

Počas krátkeho programu zasadili generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Ing. Marian Staník, riaditeľ Odštepného závodu Rožňava Ing. Štefan Zubriczký, starosta obce Hrhov Ing. Ladislav Tankó a zástupca pozemkového spoločenstva Hrhov Ing. Miloš Urbančík pamätné lipy, symbolicky, ako posledné stromy tohtoročného jarného zalesňovania. Výber miesta tohto podujatia nebol náhodný, ale taktiež veľmi symbolický. Priamo pod Hrhovskými kopcami, ktoré sú príkladnou ukážkou lesníckeho zalesňovacieho úsilia.

Vápencové stráne Slovenského krasu lemujúce hlavnú cestu od Sorošky po Moldavu nad Bodvou boli v minulosti vplyvom neuváženej ľudskej činnosti a silnej erózie pustým holým kopcom a boli považované za nezalesniteľné územie. Zeleň na tieto spustnuté svahy vrátili v päťdesiatych rokoch minulého storočia lesníci náročnými postupmi s použitím výbušnín na hĺbenie jám, následným vynášaním úrodnej zeme a opakovaným vysadením odolných drevín. Výnimočný lesnícky počin minulosti si právom vyslúžil označenie Významné lesnícke miesto a bola mu odhalená tabuľa na znak úcty k naším predchodcom a na pamäť budúcim generáciám s množstvom informácií a fotografií.  Ide v poradí o 49. významné lesnícke miesto, ktoré je súčasťou siete tvorenej garantom projektu – Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene, organizačná súčasť LESY SR, š. p..

V tomto čase štátny podnik postupne ukončuje jarné zalesňovanie, a preto súčasťou podujatia bola ukážka tradičného ukončenia jarného zalesňovania. O pripomenutie si pekných zvykov a tradícii, ktoré sa z našich hôr už vytrácajú sa postarala FSk Hôra Rejdová.  Generálny riaditeľ štátneho podniku Ing. Marian Staník prijal z ich rúk symbolický jedľový veniec a zasadil „poslednú“ sadeničku jarného zaslesňovania. Hlásenie o priebehu zalesňovanie podal výrobno-technický riaditeľ štátneho podniku Ing. Jozef Bystriansky. „Stovky pracovníkov zalesňovali na pracoviskách po celom Slovensku od Holiča na hraniciach s Českou republikou až po Vyšné Nemecké na hraniciach s Ukrajinou. Zalesnili sme 1907 ha lesa a vysadili sme 8,2 milióna sadeníc.“ odznelo počas podujatia z jeho úst.

„V rámci pôsobnosti celého štátneho podniku sa každoročne na lesných pozemkoch vysádza okolo 15 miliónov nových stromčekov. Najväčšie zastúpenie má buk - až 42 %.  Ihličnaté dreviny tvoria pri obnove porastov približne jednu tretinu, s dominanciou smreka a menším zastúpením jedle, smrekovca a borovice. Takmer polovica týchto plôch je zároveň obnovovaná aj prirodzene prostredníctvom prirodzeného zmladenia z okolitých porastov.“ doplnil generálny riaditeľ štátneho podniku Ing. Marian Staník.

Tlačová správa (PDF)