Včely lesníkom na Orave neuletia

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo spolu s cezhraničným partnerom z Poľska s Nadleśnictwom Wisła ukončili projekt „Spoločným vzdelávaním o chove včiel pre uplatnenie v praxi v Beskydách“ (INT/EB/ZA/3/II/A/0056).

Hlavným cieľom mikroprojektu bolo prostredníctvom piatich vzdelávacích seminárov zvýšenie úrovne vedomostí a znalostí o chove včiel v Beskydskom regióne pre odbornú verejnosť z radov poľských a slovenských lesníkov ako aj študentov stredných škôl so zameraním sa na lepšie možnosti uplatnenia v praxi. Projekt bol realizovaný v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja ako mikroprojekt v programe INTERREG V-A Poľsko-Slovensko.

Beskydy, ako cezhraničný región zasahujúci ako poľské tak i slovenské územie, sa vyznačuje špecifickými geomorfologickými a klimatickými podmienkami. Preto včelstvá a na ne nadväzujúce včelárstvo majú v rámci tohto územia svoje špecifiká. Napriek tomu sa tento región v minulosti tešil veľkému záujmu o včelárstvo.

„Z dôvodu rozdelenia Beskýd hranicou došlo k rozdielnemu rozvoju oblasti včelárstva na jednotlivých stranách hranice. Zatiaľ čo na poľskej strane dochádza k rozvoju včelárstva a včelárskych tradícií, na slovenskej strane záujem o túto oblasť neustále klesá jednak z dôvodu starnutia generácie včelárov a taktiež z nedostatku prístupu k aktuálnym poznatkom a vedomostiam. Záujem o chov včiel z radov mladej generácie značne klesá pričom priemerný vek včelára v tomto regióne je 55 - 65 rokov“, vysvetľuje riaditeľ Odštepného závodu Námestovo Ing. Jozef Herud.

„Ako hlavný výstup projektu bola vytvorená dvojjazyčná poľsko-slovenská príručka, ktorá obsahuje informácie potrebné pre začínajúceho včelára, poznatky z jednotlivých seminárov, celoročný kalendár včelára s popisom jednotlivých úkonov pri starostlivosti o včelstvá a ďalšie potrebné teoretické poznatky“, doplnil projektový manažér Ing. Peter Kováčik, PhD.

Nezanedbateľných efektom projektu je zvýšenie počtu osôb zaoberajúcich sa chovom včiel a včelárstvom, čo bude mať výrazne pozitívny vplyv na zvýšenie početnosti včelstiev v regióne Beskýd. Jedným z cieľov projektu je teda podpora a zachovanie hlavnej funkcie včiel - opeľovania - v tomto cezhraničnom regióne. Pretože včely sú veľmi významnou zložkou životného prostredia, pridanou hodnotou projektu bude taktiež podpora a zachovanie včelstiev a plnenie ich nenahraditeľných úloh pre životné prostredie.  

Tlačová správa (PDF)

Podstránka projektu (odkaz)