Zisk štátneho podniku LESY SR sa medziročne mierne zvýšil

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky dosiahol v roku 2017 zisk po zdanení vo výške 7.522.000 eur, čo je o tri percentá (241.000 eur) viac ako v roku 2016. Čistý obrat podniku sa v predchádzajúcom účtovnom období medziročne zvýšil z 218.758.000 eur na 225.416.000 eur. Väčšinu zisku (5.000.000 eur) však  štátny podnik odvedie na základe zákona o štátnom rozpočte do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Vzrast medziročných tržieb o tri percentá bol vyvolaný najmä vďaka miernemu zvýšeniu realizačných cien a lepšiemu zhodnoteniu dreva. „Čo najlepšie zhodnotenie dreva je dlhodobým a trvalým cieľom vedenia štátneho podniku. Na jednej strane sa usilujeme pri rokovaniach s obchodnými partnermi o dosiahnutie spravodlivej ceny dreva, na druhej strane musíme využiť potenciál, ktorý nám táto surovina poskytuje a v maximálnej možnej miere zvýšiť výťažnosť kvalitných sortimentov,“ uviedol generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Marian Staník. Podnik LESY SR v minulom roku predal obchodným partnerom 4.178.000 m3 dreva, čo je v porovnaní s rokom 2016 pokles o 28.202 m3.

K rastu zisku prispelo najmä zvýšenie priemernej predajnej ceny dreva oproti plánu o 2,62%. To sa podarilo dosiahnuť nielen na základe priaznivejšej situácie na trhu, ale i uplatnením adekvátnych opatrení pri zhodnotení drevnej suroviny“, dodáva Marian Staník. Napriek pozitívnym výsledkom je však výška priemerného speňaženia (49,64 eur/m3) stále pod úrovňou roku 2013 a po prepočte konverzným kurzom napríklad aj pod úrovňou roku 2007.

Na druhej strane zisk štátneho podniku LESY Slovenskej republiky negatívne ovplyvnili rastúce náklady na hospodársku činnosť. V roku 2017 vďaka zaradeniu nových investícií do majetku výrazne (o 3.194.000 eur) vzrástli odpisy investičného majetku, o 943.000 eur vzrástli náklady na spotrebu energií a materiálu a o 162.000 eur (celkovo na 7.014.000 eur) vzrástli dane a poplatky štátu a samosprávam (okrem povinného odvodu do štátneho rozpočtu).

Pozitívny je však nárast produktivity práce z pridanej hodnoty o 1.469 eur, ktorá dosiahla 29.801 eur na zamestnanca. Priemerný stav zamestnancov v roku 2017 bol 3.566, z toho 1.286 v robotníckych profesiách a 2.280 technicko hospodárskych zamestnancov. 

Tlačová správa (PDF)