Pestovatelia OZ na Smolníckej Osade

Dňa 21. septembra 2005 sa v rámci jesennej porady pestovateľov Odštepných závodov uskutočnila exkurzia v demonštračnom objekte Pro Silva na Smolníckej Osade. Sprievodcami akcie boli OLH Ing. Franišek Pisarčík a jeho dvaja kolegovia na lesnom obvode p. Ladislav Alcnauer a p. Jaroslav Kovalčík. Cieľom akcie bolo priblížiť pestovateľom praktickú realizáciu prírode blízkeho pestovania lesa v prostredí výberkových smreko-borovico-jedľových lesov ako aj prebudovu listnatých, prevažne bukových lesov na viacetážové porasty buka a jedle. Zámerom bolo vzbudiť aktívny záujem pestovateľov o tento spôsob hospodárenia v lese a iniciovať vyhľadanie a vyhlásenie zachovalých lesných komplexov za objekty Pro Silva s cieľom zaangažovania odborných lesných hospodárov do ich obhospodarovania prírode blízkym spôsobom.