Pro Silva na návšteve v Rakúsku

 

Fotogaléria z návštevy v Rakúsku k nahliadnutiu kliknutím

Po niekoľkých veľmi vydarených ročníkoch Lesníckych dní PRO SILVA, organizovaných s cieľom predstaviť lesníckej verejnosti objekty LESOV SR, š.p., kde sa hospodári podľa zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa, sa aktivity PRO SILVA obrátili i smerom k zahraničiu. Tesné pracovné a kolegiálne kontakty vedúceho predstaviteľa hnutia prof. Ing. M. Sanigu, DrSc. umožnili pripraviť 3-dňovú študijnú cestu slovenských lesníkov do Rakúska za účelom osvojovania si progresívnych metód obhospodarovania lesov na príklade lesohospodárskej činnosti rakúskych kolegov. Program a organizáciu študijnej cesty zabezpečovala partnerská PRO SILVA AUSTRIA, ktorá z väčšej časti na seba prevzala aj financovanie nákladov spojených s akciou. Táto organizácia má práve v Rakúsku širokú členskú základňu a odborné zázemie, ktoré je zárukou, že myšlienky PRO SILVA sú uplatňované plošne v celom neštátnom ale i štátnom sektore. Limit účastníkov bol stanovený na 34, pričom Lesy SR, š.p. reprezentovala skupina 22 pracovníkov, vedená výrobno-technickým riaditeľom Ing. Štefánikom, z TU Zvolen sa zúčastnil prof. Saniga so svojimi 3 asistentmi a z ostatných, prevažne neštátnych subjektov 8 pracovníkov.
Sprievodcami odbornej časti boli vedúci predstavitelia PRO SILVA AUSTRIA, predovšetkým jej predseda dr. Josef Spörk, ktorý zabezpečoval odborný výklad počas prvých dvoch dní. Ťažiskom celého programu bola prezentácia lesníckej činnosti Lesného podniku Rádu maltézskych rytierov, ktorý už 30 rokov vedie práve dr. Spörk, popredný rakúsky vedecký pracovník a pedagóg v oblasti pestovania lesa a zároveň dlhoročný praktický odborný lesný hospodár. Základná stratégia pre celú obhospodarovanú výmeru 3550 ha lesa je už dlhšie obdobie postavená na udržiavaní trvalého lesa s ťažbou jednotlivých stromov. Netrvá na striktne predpísanom obnovnom zastúpení drevín a drevinové zloženie nie je plánované z pohľadu súčasných odbytových preferencií, ale les je ponechaný na prirodzený vývoj, kde sa jednotlivé stromy presadzujú v ďalšom vývoji s minimálnymi, ale pritom efektívnymi zásahmi lesného hospodára. Pestovateľské opatrenia sú z pohľadu nákladov nižšie ako na Slovensku a ich skladba je prevažne orientovaná na ochranu nárastov a kultúr proti zveri, prestrihávky a ochranu lesa. Umelá obnova je vykonávaná v minimálnom rozsahu, rovnako s našimi praktikami je neporovnateľne nižší rozsah a intenzita prerezávok a uhadzovania haluziny. Ťažiskovými opatreniami je podpora prirodzenej obnovy pôvodných drevín, predovšetkým jedle a buka.
Pestovanie lesa je tesne spojené s ťažbou. Ročne ťažia priemerne 16 000 m3 drevnej hmoty, prevažne výberom jednotlivých stromov. Ťažbové zásahy pritom usmerňujú ďalší vývoj podružného porastu, pomáhajú vývoju prirodzenej obnovy a podporujú rast zaostávajúcich jedincov. Do ťažby idú vždy stromy vyznačené jednotlivo, pričom kritériami ich výberu je aktuálna situácia na trhu, zhodnotenie prírastku, stabilita porastu a podpora kvalitatívnej produkcie. Ťažia sa rubne zrelé stromy s vystupňovaným hodnotovým prírastkom. V poraste sú ponechané jedince s predpokladom ďalšieho rastu a zvýšenia kvalitatívnej hodnoty, pričom sa im vytvárajú podmienky pre ďalší vývoj odclonením ich korún a odstraňovaním konkurujúcich jedincov. Základným predpokladom pre ťažbu jednotlivých stromov je dobré sprístupnenie porastov s hustotou cestnej siete až 50 bm/ha, šetrné približovanie s využitím sortimentačnej metódy, sieť približovacích liniek a odvetvovanie v poraste, čím dokážu minimalizovať poškodenie zostávajúceho porastu. Ťažbou rubne zrelých stromov jednotlivým výberom dlhodobo dosahujú vyššie speňaženie drevnej hmoty ako je to pri plošných ruboch (holorubne alebo podrastovo), pretože dávajú možnosť všetkým kvalitným jedincom dosiahnuť optimálne dimenzie.
Ukážky smrekových prebierok a bukového hospodárstva boli témou exkurzie v lesníckom revíri Maria Landegg. V porovnaní so slovenskými praktikami bol prezentovaný veľmi silný zásah v smrekovom poraste (90m3/ha) vykonaný pásovým harvesterom v svahovitom lanovkovom teréne. Cieľom výchovy je vystupňovať prírastok na suchých stanovištiach pri maximálnom odclonení korún a zároveň efektívne nasadiť harvesterovú technológiu. Bukové hospodárstvo sa rozvíja odklonom od veľkoplošných zásahov a praktizovaním jednotlivého výberu s cieľom zlepšenia svetlostných pomerov v poraste a podporou prirodzenej obnovy. Týmto postupom dokážu zintenzívniť svetlostný prírastok na najkvalitnejších stromoch a zabezpečiť veľmi vysoký podiel guľatinových sortimentov.
Zúročením poznatkov z prírody blízkeho obhospodarovanie lesa sa stala exkurzia na súkromnej píle dr. Shirvaniho vo Fels am Wagram, dlhodobého člena predstavenstva PRO SILVA AUSTRIA, ktorý svoje poznatky z jemnejších foriem hospodárenia dal do súladu s prevádzkou píly na spracovanie najcennejších sortimentov dreva. Celým svojim vystúpením a praktickými ukážkami sa snažil všetkých prítomných presvedčiť, akú cenu majú stromy, keď sa im dostane náležitej starostlivosti a pozornosti. Lesníci môžu výrazne ekonomicky zefektívniť svoju činnosť za predpokladu, že si osvoja, ktoré jedince majú z porastu vyberať a ktoré majú ponechať a podporovať.
Terénne ukážky PRO SILVA v rakúskych lesoch rovnako ako i vysoko odborný výklad a zdôvodnenie ich významu z úst špičkových rakúskych odborníkov boli veľmi presvedčivé a pravdepodobne nikoho z prítomných nenechali na pochybách, že je to cesta, ktorá čaká i na nás a na ktorú sa oplatí nastúpiť.
Prínos prezentovaných progresívnych, ale zároveň prírode blízkych metód obhospodarovanie lesa sa výrazne prejavuje v nasledovných oblastiach:

  • Ekologizácia lesníckej činnosti, pozitívnejšie vnímanie činnosti lesníkov laickou verejnosťou
  • Minimalizácia nákladov na lesopestovateľskú činnosť
  • Racionalizácia činnosti lesného hospodára, zvýšenie výsledného efektu jeho odbornej práce
  • Stabilita produkcie, zníženie rizika náhodných ťažieb a výskytu kalamít
  • Zlepšenie kvalitatívnej produkcie, zvýšenie speňaženia vyrobených sortimentov z jednotlivo vychovávaných cieľových stromov

Na základe uvedeného je žiadúce, aby sa myšlienky PRO SILVA začali razantnejšie uplatňovať i v našej lesopestovateľskej činnosti. Preto je potrebné, aby sa rozvíjali nielen prostredníctvom už založenej siete demonštračných objektov PRO SILVA, ale i v bežnej lesnej prevádzke. Účastníci študijnej cesty boli preto vybratí z radov tých odborných pracovníkov, ktorí už majú určité skúsenosti s prírode blízkymi metódami obhospodarovania lesa a je predpoklad, že ich budú z titulu ich pracovného zaradenia podporovať a ďalej rozvíjať na nimi riadených organizačných jednotkách.
Text: Ing. Rudolf Bruchánik, PhD.
Foto: Ing. Ján Štefánik

(prevzaté z Lesníka 10/2004)