Lesnícke dni 2010 spojené s obhajobou projektov Pro Silva

 

V priebehu roku 2010 sa v nadväznosti na odborné vzdelávanie k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa uskutočnili v rámci LSR, š.p. Banská Bystrica 3 regionálne lesnícke dni, ktorých cieľom bolo predovšetkým obhájiť projekty Pro Silva, ktoré spracovali účastníci uvedeného vzdelávania. Domáci lesní hospodári pritom dostali pritom príležitosť priamo v teréne, na exkurzných ukážkach v nimi obhospodarovaných porastoch, prezentovať vlastný prístup k prírode blízkemu pestovaniu lesa a predstaviť svoju koncepciu pretvárania týchto lokalít na prírode blízke lesy.
Prvá akcia sa konala 10. 6. 2010 na OZ Vranov LS Koškovce, druhá dňa 30. 6. 2010 na OZ Rimavská Sobota, LS Rimavské Brezovo a tretia akcia 14. 9. 2010 na OZ Topoľčianky, LS Skýcov. Celkovo sa lesníckych dní zúčastnilo takmer 200 lesníkov z 15 OZ a okrem objektov, ktoré boli predstavené v teréne, účastníci obhajovali založenie 45 nových objektov na prírode blízke obhospodarovanie lesa. Pri obhajobe projektov predstavili v krátkych vystúpeniach jednotliví lesní hospodári ich objekty, pričom sa zamerali na zdôvodnenie už realizovaných alebo pripravovaných hospodárskych zásahov, odlišných od klasického prevedenia, predpísaného programom starostlivosti o lesy. Keďže tak splnili stanovené podmienky, v závere jednotlivých akcií im bol odovzdaný interný certifikát, ktorý osvedčuje ich znalosti a praktické využívanie progresívnych pestovateľských metód.
Jednotlivé projekty objektov Pro Silva sú k nahliadnutiu kliknutím (v časti Praktická aplikácia – objekty Pro Silva v rámci LSR).