Lesnícke dni 2011 spojené s obhajobou projektov Pro Silva

 

V priebehu roku 2011 sa v nadväznosti na odborné vzdelávanie k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa uskutočnili v rámci LSR, š.p. Banská Bystrica 2 regionálne lesnícke dni, ktorých cieľom bolo predovšetkým obhájiť projekty Pro Silva, ktoré spracovali účastníci uvedeného vzdelávania. Obhajoba navrhovaných hospodárskych opatrení v projektoch sa uskutočnila v dňoch 16. júna 2011 na OZ Beňuš a 21. júna 2011 na OZ Námestovo. Spolu sa ich zúčastnila celá stovka lesníkov, pripravených priamo hospodáriť alebo manažovať hospodárenie v smrečinách so zámerom zabezpečiť predovšetkým ich vyššiu stabilitu voči pôsobeniu abiotických a biotických škodlivých činiteľov cez postupnú zmenu drevinovej skladby a prebudovu priestorovej štruktúry. I keď cieľom oboch akcií bolo predovšetkým predstaviť 30 nových objektov Pro Silva, kde sa s prírode blízkym hospodárením uvažuje na výmere vyše 5000 ha, ich súčasťou boli aj terénne ukážky v objektoch založených pred niekoľkými rokmi, kde prírode blízke hospodárenie už zanechalo stopu v podobe pretvárania priestorovej štruktúry pôvodne jednovrstvových porastov.
Ukážky na OZ Beňuš sa uskutočnili na objektoch Pro Silva Drakšiar a Zámrzlá na LS Beňuš, ktoré sa vytvorili na miestach génových základní kvalitného horehronského smreka. Hoci i do nich zasiahla tak vetrová ako i podkôrniková kalamita, zachovali si svoju celistvosť a tak všetky plánované ťažbové zásahy smerujú k vykonávaniu ťažby jednotlivým alebo skupinovým výberom s podporou vytvárajúceho sa prirodzeného zmladenia. Úmyselných zásahov je však málo, v podstate od r. 2004 sa na LS takmer výhradne realizuje len náhodná ťažba, bilancované ťažbové úlohy sú prekročené a zámery prírode blízkeho hospodárenia zostávajú tak odsúvané. Rovnaká situácia je na celom OZ Beňuš, Liptovský Hrádok a Čadca, čiastočne tiež OZ Námestovo a Čierny Balog a týka sa 12 novozaložených objektov.
O niečo priaznivejšia situácia v napĺňaní zámerov prírode blízkeho hospodárenia bola prezentovaná na objekte Pro Silva Blatná na LS Oravský Podzámok. Tu, ako aj na ďalších objektoch v rámci OZ Námestovo, predovšetkým na LS Paráč a Zákamenné, sa vďaka úspešným opatreniam v ochrane lesa podarilo znížiť rozsah náhodných ťažieb, čím sa vytvoril priestor na realizáciu cielených výchovných a obnovných zásahov. Prebudova rovnorodých smrekových porastov ako cesta k prírode blízkemu lesu bola lesníkmi z LS Paráč prezentovaná na stránkach časopisu Lesník už viackrát, vydaná bola tiež ako samostatná odborná príručka a ako študijný textový a obrazový materiál je pre záujemcov k dispozícii i na webovej stránke Pro Silva. Vychádzajúc z uvedených materiálov, ale samozrejme aj podľa vlastných predstáv a lokálnych podmienok, môžu s prírode blízkym hospodárením okamžite začať lesníci v zostávajúcich 18 objektoch Pro Silva.

Jednotlivé projekty objektov Pro Silva sú k nahliadnutiu kliknutím (v časti Praktická aplikácia – objekty Pro Silva v rámci LSR).