Lesnícky deň na Drakšiari, OZ Beňuš v r.2003

 

Zakladaním siete demonštračných objektov PRO SILVA v priebehu minulého roku LESY SR, š.p. prakticky pristúpili k realizácii princípov prírode blízkeho obhospodarovania lesa vo vytipovaných komlexoch lesných porastov. Na veľmi úspešné a celoslovensky zorganizované stretnutie lesníkov na OZ Košice, kde boli v minulom roku prezentované pricípy výberkového hospodárenia na príklade demonštračného objektu Smolnícka Osada, nadväzujú v roku 2003 ďalšie. S cieľom predstaviť viacero objektov a prezentovať princípy PRO SILVA v rôznych stanovištných podmienkach a typoch hospodárenia, sa pôvodná myšlienka masovej akcie pretavila do zorganizovania troch samostatných podujatí, samozrejme spojených spoločným záujmom: predstaviť lesníckej verejnosti obhospodarovanie častí lesov, kde lesná prevádzka ide nad rámec tradične chápaného uplatňovania podrastového hospodárskeho spôsobu a vo väčšej miere a s väčšou tvorivosťou začína využívať prírodné procesy v lese v prospech svojej hospodárskej činnosti. Dve z plánovaných akcií sa už zrealizovali v mesiaci jún, tretia, ktorá prebehne na OZ Levice v prostredí zmiešaných buko-dubových lesov s prímesov cenných listnáčov, je plánovaná v závere leta.

Dňa 17. júna sa na OZ Beňuš uskutočnilo pracovné stretnutie k obhospodarovaniu demonštračného objektu Maková s výmerou 200 ha prevažne jedľových smrečín. Zúčastnilo sa ho 45 vybraných pracovníkov vonkajšej prevádzky zo 7 pozvaných odštepných závodov, kde sa v prostredí ihličnatých lesov založili podobné objekty PRO SILVA. Cieľom akcie bolo dať lesnému personálu návod, ako postupovať pri hospodárení v objektoch pod ich priamym odborným dozorom, aby sa tieto stali vzorovými príkladmi prírode blízkeho obhospodarovania a v budúcnosti mohli slúžiť tiež pre podobné vzdelávacie a demonštračné účely.  Formou inštruktáže boli za účinnej spolupráce a odborného výkladu pracovníkov Lesoprojektu  predstavené ukážky intenzívnych výchovných zásahov v porastoch do 50 i nad 50 rokov, rôzne varianty skupinového clonného rubu a účelného rozčlenenia porastov,  dorubov nad prirodzeným zmladením, ako aj výberkového rubu za účelom budovania výberkovej štruktúry porastov.

Účastníci, ako aj pozvaní zástupcovia vedenia podniku, zhodne konštatovali vysokú profesionálnu a spoločenskú úroveň akcie, za čo patrí ich organizátorom poďakovanie a vyjadrenie uznania za šírenie progresívnych myšlienok v lesníctve.  

Text a foto: Ing. Rudolf Bruchánik, PhD.

(prebraté z časopisu Lesník 6/2003)