Lesnícky deň na Majdáne, OZ Smolenice v r.2003

Exkurzný sprievodca lesníckym dňom

 Dňa 19. júna bol na OZ Smolenice zorganizovaný lesnícky deň PRO SILVA, pričom okruh pozvaných hostí   sa obmedzil na oblasť bukových lesov. Zúčastnilo sa ho vyše 70 účastníkov zo 4 odštepných závodov, neštátneho sektoru a vojenských lesov. Terénne ukážky boli zamerané na obhospodarovanie bučín za účelom zvýšenia podielu prirodzeného zmladenia, poukázania na priaznivý účinok spolupôsobenia pri prirodzenej obnove, racionalizácie výchovy bukových mladín neceloplošnými zásahmi, ako aj rôznych foriem clonných rubov. Dopĺňal ich sugestívny výklad prof. Sanigu ako tradičného sprievodcu akciami PRO SILVA, ktorý okrem pestovateľského hľadiska zdôraznil aj ekonomický prínos prírode blízkeho hospodárenia.
kážky boli vhodne doplnené prezentáciou ľahšej i ťažšej mechanizácie na zraňovanie pôdy pre prirodzenú obnovu, poťažbovú úpravu pracovísk a zvážnic a celoplošnú prípravu pôdy.
Z ukážok, ako aj zo živej diskusie, ktorá sa okolo nich rozprúdila, jasne vyplynulo, že lesníci sa potrebujú stretávať na podobne zameraných akciách, vymieňať si názory a hoci o nich polemizovať, vždy s cieľom – preberať nové podnety, zapájať sa do tvorby lesných hospodárskych plánov a kreatívnejšie pristupovať k ich realizácii. Prírode blízke obhospodarovanie lesa nie je módnym trendom, ale trvale nezvratným procesom prístupu k lesu v celoeurópskom priestore. Je nielen spôsobom napĺňania tak produkčných, ako aj celospoločenských funkcií lesa, ale aj čiastočným riešením finančných problémov v lesníctve, možnosťou uplatňovania pokrokových technológií a ideí.
Účastníci, ako aj pozvaní zástupcovia vedenia podniku, zhodne konštatovali vysokú profesionálnu a spoločenskú úroveň oboch akcií, za čo patrí ich organizátorom poďakovanie a vyjadrenie uznania za šírenie progresívnych myšlienok v lesníctve.

Text a foto: Ing. Rudolf Bruchánik, PhD.

(prebraté z časopisu lesník 6/2003)