Lesnícky deň na OZ Prešov 2015

V dňoch 25.a 26. 6.2015 sa na OZ Prešov, LS Hanušovce uskutočnil Lesnícky deň Pro Silva, ktorý tematicky nadviazal na podujatie z predchádzajúceho roka, organizované pri príležitosti 25.výročia hnutia Pro Silva v Európe a na Slovensku. Tentokrát bolo základným motívom akcie prezentovať postupy a výsledky prírode blízkeho obhospodarovania lesa všetkým zamestnancom vonkajšej prevádzky na OZ Prešov. Vzhľadom na aktivity, ktoré OZ Prešov rozvíja v tejto oblasti, sa do procesu prírode blízkeho hospodárenia zapája čoraz viac odborných lesných hospodárov a lesníkov, preto je žiadúce, aby boli o tomto spôsobe hospodárenia oboznámení a vedeli ho správne a cieľavedome prakticky aplikovať. Základnou témou bolo Zvyšovanie efektívnosti hospodárenia v listnatých porastoch uplatňovaním prírode blízkych postupov. Terénne ukážky prírode blízkeho obhospodarovania lesa boli pripravené v objekte Pro Silva Královčík. Sprievodcami akcie počas oboch dní boli pestovateľ OZ p. Miroslav Kováč a vedúci lesníckeho obvodu p. Pavol Verčimák. Počas oboch dní sa na akcii zúčastnilo spolu 102 účastníkov.

Exkurzného sprievodcu lesníckym dňom otvoríte kliknutím.