Lesnícky deň na Počúvadle 2016

Dňa 10.6.2016 zorganizovala Oblastná lesnícka komora Banská Bystrica v spolupráci s OZ Levice lesnícky deň, venovaný prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa so zameraním na dubové porasty a ich obnovu. Zároveň bola táto akcie venovaná nedožitým 90-rokom prof. Ing. dr.h.c. Štefana Korpeľa, DrSc., ktorý na rozvíjaní tejto pestovateľskej koncepcie úzko spolupracoval práve s OZ Levice. Akcie sa zúčastnilo 65 účastníkov, prevažne členov Slovenskej lesníckej komory. Odborným garantom a zároveň sprievodcom na terénnych ukážkach bol prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.

Exkurzného sprievodcu lesníckym dňom otvoríte kliknutím.