Lesnícky deň Pro Silva Stará Myjava a Stará Turá 2016

Dňa 26. 5. 2016 sa na pôde Obecných lesov Stará Myjava a Lesov mesta Stará Turá uskutočnil Lesnícky deň Pro Silva, ktorého základným motívom bolo prezentovať prírode blízkeho obhospodarovania lesa v podmienkach obecných a mestských lesov, poukázať na výsledky doterajšej praktickej realizácie  a prediskutovať možnosti a perspektívy jeho ďalšieho uplatňovania nielen na pôde organizátorov podujatia, ale tiež aj ostatných lesníckych subjektov z bližšieho i vzdialeného okolia, ktoré boli na akciu pozvané. O veľkom záujme bližšie sa oboznámiť s hospodárením v lesoch Starej Myjavy a Starej Turej svedčí počet vyše 80 účastníkov z radov zástupcov obcí, štátnej správy, vyhotovovateľov PSL, neštátnych obhospodarovateľov lesov vrátane predsedu ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Ing. Milana Ovseníka a štátnych obhospodarovateľov lesov, ktorých reprezentovali nielen lesníci zo 6 odštepných závodov LESOV SR, š.p., ale aj 2 susedných lesných správ spoza hranice z LESOV ČR, s. p. Organizačne sa na akcii podieľali za obecné lesy Stará Myjava odborný lesný hospodár Ing. Pavol Konečný a konateľ p. Michal Čajka, za lesy mesta Stará Turá  Ing. Ivan Durec, konateľ spoločnosti Lesotur, s.r.o.  Odborným garantom podujatia bol prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.  Lesnícky deň bol pripravený na veľmi vysokej odbornej a organizačnej úrovni, prezentované terénne ukážky poukázali  na pozitíva prírode blízkeho hospodárenia v zvyšovaní ekologickej stability, znižovaní nákladov na pestovné práce, možnosti dopestovať cennejšie sortimenty ale tiež aj uspokojiť rekreačné a estetické nároky domácich i cudzích návštevníkov lesa.

Exkurzného sprievodcu lesníckym dňom otvoríte kliknutím.
Fotogalériu z lesníckeho dňa otvoríte kliknutím.
Prierez prírode blízkym hospodárením v Obecných lesoch Stará Myjava otvoríte kliknutím.