Lesnícky deň na ŠLP Zvolen v r.2006

Dňa 12. júna 2006 sa na VšLP Zvolen uskutočnil lesnícky deň venovaný nedožitým 80. rokom nestora PRO SILVA Prof.dr.hc.Ing.Štefana Korpeľa DrSc., významného šíriteľa myšlienok prírode blízkeho obhospodarovania lesa. Zúčastnilo sa ho 70 pozvaných účastníkov, prevažne z Lesov SR, š.p. Odborným gestorom a sprievodcom akcie bol prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. z Lesníckej fakulty TU Zvolen.
Lesnícky deň bol zameraný na ukážky a prezentáciu demonštračných objektov prírastkového hodnotového hospodárstva listnatých porastov, ako uvoľnovacie prebierky v bukovo-dubových tenkých kmeňovinách, obnovné ruby v bukových porastoch, Sebachov modifikovaný bukový les, bukový výberkový les, mozaikové porasty s prevahou duba.