Seminár Pro Silva ML Banská Bystrica 2015

30. septembra 2015 sa uskutočnil seminár ProSilva Slovakia pri príležitosti 760. výročia darovania lesov Mestu Banská Bystrica kráľom Bélom IV. ktorý odborne pripravili Ing. Eduard Apfel a Ing. Jozef Jankov, PhD. z ML Banská Bystrica pod odbornou garanciou Prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. Cieľom seminára boli praktické ukážky prírode blízkeho obhospodarovania lesa v demonštračnom objekte Pro Silva Breziny a blízkom okolí zamerané na prečistky, reštrukturalizačné prebierky, obnovu lesa v lanovkových terénoch a na prebudovu porastov na výberkový spôsob.  

Ing.Eduard Apfel, hlavný inžinier Mestských lesov Banská Bystrica s.r.o. k akcii napísal:
Obsahom semináru bolo ukázať záujemcom z lesníckych kruhov spôsoby prírode blízkeho spôsobu obhospodarovania lesného majetku. Filozofiu, ktorú naša firma používa pri obhospodarovaní lesov zverených nám do správy v roku 1995 spočíva v tom, že všetka lesohospodárska činnosť má byť v súlade s prírodou a nie proti nej. Les ktorý chceme dopestovať by mal mať charakter prirodzeného lesa, to znamená, že zloženie drevín ako aj ich umiestnenie v priestore lesa- priestorová štruktúra, hlavne výšková by mala byť veľmi pestrá so zabezpečením maximálnej rôznorodosti- biodiverzity v rastlinnej a živočíšnej oblasti .
Semináru sa zúčastnilo 60 lesníkov zo štátnych aj neštátnych lesov z celého Slovenska, pracovníkov štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva ale aj životného prostredia. Privítali sme vzácnych hostí, pána primátora MUDr. Jána Noska, štátneho tajomníka MPaRV SR Ing.Jozefa Spevára a odborného garanta semináru Prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc., vedúceho katedry pestovania lesa z Technickej univerzity Zvolen.
Na 3,8 km trase boli prezentované na 4 stanovištiach postupy pri výchove porastov v predrubnom veku (vek porastu v rozpätí 30 – 80 rokov) so zameraním na zmenu priestorovej štruktúry a drevinového zloženia s cieľom dopestovať stabilný porast odolný voči klimatickým zmenám, ktoré sa postupne stávajú realitou a pociťujeme ich všetci. Prezentovali sa postupy pri obnovne lesa vo veľmi strmých terénoch, v ktorých používame na približovania drevnej hmoty lesné lanové systémy. Takéto terény predstavujú až 90% z výmery obhospodarovaného územia mestských lesov. Aj napriek týmto extrémnym terénom sa nám darí dosahovať, že na ploche lesa , kde sa vykonala ťažba dreva máme až 85 % podiel následného porastu z prirodzeného zmladenia pochádzajúceho z pôvodných drevín buka, jedle, javora horského . Tento výsledok radí Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. medzi najlepších obhospodarovateľov v rámci lesov Slovenska. V obsahu seminára boli tiež prezentované postupy vo výchove následne vzniknutých mladých porastov, v ktorých uplatňujeme prečistky (odstraňovanie rozkošatených rozrastkov, znižovanie hustoty mladín) na princípoch včas, mierne a často. Na poslednom stanovišti, kde sa používa na približovanie dreva lesný traktor sme predstavili spôsob pestovania porastov, ktoré majú vek 110 rokov a pri používaní jednotlivého výberu stromov je možné dosiahnuť viac vrstvovú- mozaikovú štruktúru budúceho lesa, ktorý je ekonomicky najefektívnejší a z pohľadu laickej verejnosti oku ladiaci. Postup je založený na nepoužívaní výrubov vo forme pásov na holo, ale postupne vyberanými jednotlivými stromami sa postupne dosiahne prirodzená obnova pôvodných drevín po celej ploche v rôznom vývojovom štádiu. V súčasnej dobe je plocha porastov už zmladená bukom, jedlou, javorom horský , jaseňom ale aj smrekom.
Na záver odborný garant semináru Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. zhodnotil hospodárenie Mestských lesov Banská Bystrica s.r.o. Vyzdvihol výsledky práce lesného personálu, ktorý napriek ťažkým ekonomickým podmienkam dokázal a dokazuje svojím presvedčením a zanietenosťou, že ísť pri obhospodarovaní lesa v súlade so zákonitosťami prírody a využívať ich je jediná a do budúcnosti správna cesta.
V budúcnosti plánujeme umožniť širokej verejnosti zúčastniť sa na trase odborného výkladu zameranému na vysvetlenie práce lesníkov a ukážky dosiahnutých výsledkov v pestovaní lesa Mestskými lesmi Banská Bystrica s.r.o.. Predpokladaný termín je jar 2016 počas organizovania dní Apríl mesiac lesov, propagujúcich prácu lesníkov pre spoločnosť. Informácie budú zverejnené na webovej stránke www.lesybb.sk.

Exkurzného sprievodcu lesníckym dňom otvoríte kliknutím.
Fotogalériu z lesníckeho dňa otvoríte kliknutím.