Návšteva poľských lesníkov v r.2016

25. mája 2016 navštívila skupina 20 lesníkov z poľských štátnych lesov, z regionálneho riaditeľstva v Szczecinku OZ Prievidza, LS Duchonka  za účelom oboznámenia sa s pestovaním dubových a bukovo-dubových porastov prírode blízkym spôsobom na Slovensku, konkrétne v objektoch Pro Silva na LC Kulháň. Odborného sprievodcu po ukážkach prírode blízkeho hospodárenia robil vedúci LS Duchonka Ing. Dušan Mikuš, akcii sa osobne zúčastnil a odborne viedol prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. z TU Zvolen. Zameranie ukážok:
- premena výmladkových dubových lesov výchovou a obnovou 
- úrovňové prebierky v dubových porastoch do 50 a nad 50 rokov, metóda cieľových stromov
- silná racionalizačná úrovňová prebierka v bukovom poraste nad 50 rokov_
- obnova dubovo - bukových porastov s predĺženou obnovnou dobou- vytváranie trvalo viac etážových porastov
- pozorovanie zákonitostí a procesov v prírodnej rezervácií Kulhánske duby