Návšteva Pro Silva z ČR v r.2006

 

Návšteva PRO SILVA z Českej republiky

Rudolf BRUCHÁNIK

V dňoch 20.- 23. 9. 2006 navštívila našu krajinu 38-členná skupina zástupcov združenia PRO SILVA z Českej republiky. Celý pobyt pre nich u nás zorganizoval a program pripravil prof. M. Saniga z TU Zvolen za výdatnej pomoci a spolupráce Lesov SR, š.p. Počas 3 dní exkurzií mali českí kolegovia možnosť spoznať hospodárenie na Školskom lesnom podniku TU Zvolen, nadchýnať sa monumentálnosťou bukových velikánov v Štátnej prírodnej rezervácii Badínsky prales (OZ Slovenská Ľupča) a bližšie sa oboznámiť s koncepciou prírode blízkeho pestovania lesa na príklade demonštračných objektov Smolnícka Osada (OZ Košice), Donovaly (OZ Liptovský Hrádok) a Drakšiar (OZ Beňuš). Sprievodnou akciou bola návšteva kalamitou rozvrátených Vysokých Tatier.

Myšlienky a princípy PRO SILVA v Českej republike obhajuje predovšetkým výskumná a vedecká sféra, stotožňujú sa s nimi však aj zástupcovia národných parkov, ekologických organizácii a samozrejme lesníckej prevádzky. Ich odborné postrehy k súčasnému stavu slovenských lesov a spôsobu ich obhospodarovania sa v mnohom stali námetom, ale predovšetkým povzbudením pokračovať v nastúpenom trende pestovania lesa prírode blízkym spôsobom u nášho podniku.

V závere svojej návštevy českí kolegovia vysoko ocenili našu pohostinnosť a profesionalitu a prejavili úprimný záujem o nadviazanie užších a intenzívnejších kontaktov medzi našimi organizáciami. Odsúhlasili náš návrh na recipročnú návštevu a na jún budúceho roku pripravia program pre prívržencov PRO SILVA z Lesov SR. Mnohí OLH, ktorí sa aktívne zapojili do koncepcie vytvárania prírodných lesov, tak budú mať možnosť porovnať svoje predstavy s prácou českých lesníkov a získať ďalšie informácie o tomto novom pestovateľskom trende.

(prevzaté z Lesníka 11/2006)