Návšteva Pro Silva z Rakúska v r.2005

Návšteva PRO SILVA z Rakúska

V dňoch 31. 8.- 3. 9. 2005 navštívila našu krajinu 36-členná skupina zástupcov združenia PRO SILVA z Rakúska. Celý pobyt pre nich u nás zorganizoval a program pripravil prof. M. Saniga z TU Zvolen za výdatnej pomoci a spolupráce Lesov SR, š.p. Bolo sa za čo odvďačiť, veď práve pred rokom rakúska PRO SILVA bola hostiteľom skupiny slovenských lesníkov, z ktorých väčšinu tvorili zamestnanci nášho podniku. Počas 4 dní exkurzií mali rakúski kolegovia možnosť zoznámiť sa s našou koncepciou prírode blízkeho obhospodarovania lesa na príklade demonštračného objektu Drakšiar (OZ Beňuš) a s lokalitami v prebudove na výberkový hospodársky spôsob na Sihle (OZ Čierny Balog) a Donovaloch (OZ Liptovský Hrádok). S veľkým záujmom a obdivom si prezreli tiež naše významné prírodné rezervácie – Badínsky a Dobročský prales, ktoré označili za skutočné klenoty európskych lesov. Sprievodnými akciami boli návšteva kalamitou rozvrátených Vysokých Tatier a prehliadka Lesníckeho skanzenu vo Vydrove.
Myšlienky a princípy prírode blízkeho obhospodarovania lesa v Rakúsku sú hlboko zakorenené predovšetkým v neštátnom sektore, ktorého zástupcovia spolu s akademickou obcou tvoria väčšinu takmer 400-členného, riadne zaregistrovaného združenia PRO SILVA. Ich odborné postrehy k súčasnému stavu slovenských lesov a spôsobu ich obhospodarovania sa v mnohom stali námetom, ale predovšetkým povzbudením pokračovať v nastúpenom trende pestovania lesa prírode blízkym spôsobom u nášho podniku.
V závere svojej návštevy rakúski kolegovia vysoko ocenili našu pohostinnosť a profesionalitu a prejavili úprimný záujem o nadviazanie užších a intenzívnejších kontaktov medzi našimi organizáciami. Pre naše voľné, viac-menej len ideovo spojené zoskupenie PRO SILVA je to tak výzva zintenzívniť svoje aktivity a predovšetkým na pôde Lesov SR, odkiaľ sa grupuje väčšina prívržencov, pomýšľať na organizovanejšiu formu svojej činnosti.