školenie sa zrealizovalo

Kurz OLH pre obhospodarovanie objektov Pro Silva

Školenie sa zrealizovalo formou kurzu  pre držiteľov osvedčenia Odborný lesný hospodár.
Kurz sa uskutočnil v prostredí demonštračného objektu PRO SILVA a zároveň v génovej základni Smolnícka Osada na LS Margecany, OZ Košice.
Odborným garantom kurzu bol Ing. Rudolf Bruchánik, PhD. z Odboru usmerňovania Lesov SR, š.p..Praktická výučba v teréne bola realizovaná s pomocou domácich odborných lesných hospodárov a lesníkov.
Prednášková miestnosť bola zabezpečená v budove bývalej LS Smolník, terénne ukážky na Smolníckej Osade.
Kurz sa v jednom turnuse uskutočnil pre 15-20 účastníkov, spolu v 6 sústredeniach., celkove pre 85 OLH.  Termín realizácie kurzu: október 2005, jún 2006.

Zdôvodnenie potreby kurzu
V súlade so závermi ministerských konferencií o ochrane biodiverzity európskych lesov, ktoré sa Slovenská republika zaviazala plniť, zriaďujú aj Lesy SR, š.p. špecializované objekty so vzácnymi zachovalými lesnými spoločenstvami. V zmysle zákona č. 217/2004 Z. z. sú to génové základne lesných drevín, zriadené so súhlasom orgánov štátnej správy a doplnkovo tiež objekty PRO SILVA, zriadené vnútropodnikovým dokumentom. Požiadavka ich trvale udržateľného obhospodarovania je najefektívnejšie realizovateľná prostredníctvom metód prírode blízkeho obhospodarovania lesa (metód PRO SILVA). Hoci tieto sú teoreticky dobre rozpracované, v lesníckej praxi sa uplatňujú len sporadicky. Špecializovaný kurz bol preto zameraný na osvojenie si problematiky prírode blízkeho obhospodarovania lesa a jej dôslednú realizáciu v prevádzke. Kurz sa tak stáva prostriedkom implementácie Metodicko-organizačného pokynu Mop LV 005, ktorý nadobudol účinnosť 10.10.2005.

Cieľ kurzu
Cieľom špecializovanej vzdelávacej akcie je pripraviť odborného lesného hospodára na cieľavedomé obhospodarovanie objektov zriadených za účelom ochrany biodiverzity lesných spoločenstiev. Zameranie kurzu:
Ozrejmiť význam a dôležitosť potreby ochraňovať genetické zdroje lesných drevín a udržiavať ich genetickú a druhovú diverzitu.
Priblížiť metódy a spôsoby prírode blízkeho obhospodarovania lesa, zdôvodniť význam ich uplatňovania v porovnaní s klasickými zaužívanými postupmi.
Poskytnúť súhrnnú informáciu o legislatívnych ustanoveniach v uvedenej problematike, poukázať na možnosti OLH pri ich praktickej realizácii.
Poskytnúť informáciu o ekonomických dopadoch využívania progresívnych jemnejších foriem hospodárenia a možnosti cieleného ovplyvňovania hodnotovej produkcie lesných porastov.
Na základe ukážok v teréne dať návod pre plánovanie a navrhovanie optimálnych technologických postupov.
Samostatne spracovať projekt uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesa vo vytipovaných objektoch, prípadne i na väčšej časti lesníckeho obvodu.
Motivovať účastníkov kurzu ku samovzdelávaniu, odbornému a osobnostnému rastu.

Celkový rozsah kurzu
Prednášková časť 4 hod.
Praktická časť v teréne 9 hod.
Projektová časť 3 hod.
Spolu 16 hod. 

 Forma ďalšieho pokračovania kurzu – samostatný projekt
Na špecializovaný kurz nadviazalo samostatné individuálne spracovanie projektu podľa pokynov a informácií, získaných na kurze (cca 3-4 mesiace).
Projekt obsahuje
– zápisník PRO SILVA (údaje o lokalizácii objektu, prírodnej a ekonomickej situácii)
– ohodnotenie kritérií hospodárskych opatrení, drevinového zloženia a biodiverzity
– zámer na vytvorenie objektu, popis súčasných opatrení a návrh na zmenu v obhospodarovaní v zmysle prírode blízkych zásad
– podrobný popis 3-4 porastov ako exkurzných objektov pre prezentáciu s uvedením hospodárskych opatrení, technologického postupu a dlhodobého zámeru smerom k prebudove na prírode blízky les
– časť porastovej mapy s vyznačením objektu PRO SILVA.

Ukončenie kurzu – záverečné sústredenie
Kurz bol ukončený obhajobou projektu a odbornou rozpravou účastníkov kurzu na záverečnom sústredení, kde vybraní účastníci kurzu predstaviali svoje objekty.
Záverečné sústredenia sa uskutočnili formou lesníckych dní. Boli lokalizované na mieste jedného z objektov PRO SILVA, v závislosti od kvality spracovaného projektu a zainteresovanosti príslušného OLH.
Po úspešnom obhájení projektov na záverečnom sústredení absolventi kurzu obdržali interný certifikát o overení znalostí a spôsobilosti na prírode blízke obhospodarovanie lesa (vzor certifikáciu je obsahom prílohy 2). Projekty v každej pracovnej skupine boli ohodnotené finančnou odmenou pre OLH a pestovateľov, ktorí ich vypracovali.

Využitie získaných poznatkov
Absolventi kurzu budú zabezpečovať permanentné obhospodarovanie zriadených objektov v zmysle zásad PRO SILVA. Budú odpočtovať vykonané práce, sledovať ich vplyv na vývoj lesa a na hospodárnosť a na základe toho vypracúvať vyhodnotenie ich účinnosti. Dosahované výsledky budú monitorované a primerane ohodnocované. Najreprezentatívnejšie objekty budú zriadené ako stále demonštračné objekty podniku pre prezentáciu progresívnej lesníckej činnosti pred domácimi a zahraničnými exkurziami, laickou verejnosťou i ochranárskymi organizáciami.
Aktívni absolventi kurzu vytvoria pracovnú skupinu odborníkov na prírode blízke obhospodarovanie lesa, schopných prezentovať a obhajovať svoju odbornú činnosť v rámci vlastných organizačných jednotiek, pri domácich a zahraničných stretnutiach odborníkov a tak rozširovať praktické uplatnenie metód, osvojených na kurze.