školenie k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa pod gesciou prof. Sanigu z TU Zvolen

Pestovanie listnatých lesov

Valerián ŠVEC

V dňoch 17.-19.júla 2006 sa uskutočnil vzdelávací kurz s tematickým názvom: Pestovanie listnatých lesov s prihliadnutím na hodnotovú prírastkovú produkciu. Išlo o sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidiek -pričom projekt bol spolufinancovaný EÚ. Gestorom kurzu bol prof. Ing. Milan Saniga DrSc., Technická univerzita vo Zvolene, Katedra pestovania lesa, cez Centrum ďalšieho vzdelávania TU. Odborným obsahom kurzu bola výchova a obnova listnatých porastov-prírastkové hodnotové hospodárstvo. Kurz bol rozvrhnutý na teoretickú a praktickú časť. 

Teoretická časť bola v poslucharni Ul-2TU vo Zvolene.

Praktická časť prebiehala v demonštračných objektoch VšLP Zvolen, Budča-Kremenný potok. Účastníci gestorom kurzu, boli vedení k sústavnému premýšlaniu v oblasti pestovných technológii, pri venovaní pozornosti pôvodným lesným ekosystémom v smere cieľavedomého regulovania, ako aj prispôsobovania lesa, hlavne jeho štruktúry podľa produkčných a funkčných cieľov. Zámer bol, aby ovplyvnovanie pestovnými zásahmi malo za účel vytvorenie lesa v prirodzenom stave, rešpektujúc prírodné zákonitosti lesných ekosystémov, teda prírode blízke pestovanie, kde plošný a časový poriadok je podriadený biologicko-produkčným kritériam jednotlivých stromov a funkčne požadovanej štruktúre porastu. Inými slovami jednotlivé okruhy odbornej problematiky vzájomne na seba naväzovali. Prírastková produkcia listnatých porastov (DB,BK) mala poukázať na vplyv asimilačnej schopnosti listov (voda, svetlo...) ku hodnotovej produkcii a súčastne tvar koruny (DB, BK) jej rozmer ku prirastavosti. Ďalšia pozornosť smerovala k vytvoreniu súladu stanovištných podmienok s ekologickými nárokmi drevín so zameraním sa na dreviny tvoriace hodnotovú produkciu, ako aj dreviny formotvorneho vplyvu. Všetky tieto poznatky vyúsťovali k úvahám k biologický a ekonomický nutnej výchovy listnatých porastov podľa rastových fáz (mladina, žrďkovina, žrďovina...) Gestor kurzu prezentoval teoreticko-praktickou formou prírastkovú produkciu (podrastové hospodárstvo, mozaikové porasty...) prirodzenú obnovu a to všetko ku vzťahu ekonomického zhodnotenia, s poukázaním na potrebu legislatívnej úpravy, ako aj nového prístupu k inventarizácie zásob.

Tento kurz bol určený pre OLH, aby v rámci svojej pôsobnosti do pestovania lesa vniesli novú filozofiu myslenia, pretože jednotlivé ukážkové modely je možné použiť aj pre vlastnú aplikáciu v praxi. Myslím, že trhová ekonomika vyžaduje novú a to zdravo podnikateľskú orientáciu, teda od technokratického rozvoja výroby ku komerčnej dominancii a práve tieto kurzy k tomu dôsledne prispievajú.

 

Ing. Valerián Švec

 

je vedúci LS Šahy, OZ Levice

(prevzaté z Lesníka 9/2006)