Akcia Pro Silva na OZ Námestovo

Lesy SR, š.p. OZ Námestovo v spolupráci s Pro Silva Slovakia zorganiovali lesnícky deň Pro Silva, ktorý sa uskutočnil 2. 10. 2007 na LS Zákamenné. Program lesníckeho dňa bol naplnený ukážkami prírodného lesa v prírodnej rezervácií Úšust cez čiastočne obnovne rozpracované porasty v génových základniach smreka až po mladšie rovnoveké smrekové monokultúry.

Lesy SR š.p., OZ Námestovo v spolupráci s Pro Silva Slovakia zorganizovali lesnícky deň Pro Silva, ktorý sa uskutočnil 2.10.2007 na LS Zákamenné. Zúčastnilo salo 57 pracovníkov lesníckej prevádzky zo štátnych lesov (OZ Námestovo, OZ Beňuš, OZ L.Hrádok, OZ Kriváň, OZ Čadca, OZ Prievidza, OZ P.Bystrica, OZ Čierny Balog, OZ Žilina, OZ Slov.Ľupča), zástupcov neštátnych lesov a pracovníkov lesníckej fakulty TU vo Zvolene na čele s prof. Sanigom, ktorý bol odborným garantom celého dňa. Hlavnou témou programu bola prebudova smrekových monokultúr lesa vekových tried na les obhospodarovaný v zmysle zásad hnutia Pro Silva. Účastníci lesníckeho dňa mali možnosť priamo v teréne prakticky rozdiskutovať ďalšiu výchovu smrekových mladín výrazne poškodených snehovou kalamitou, ďalšou ukážkou bola prebudova lesa vekových tried na výberkový les pomocou existujúceho porastu a celý deň vyvrcholil v obnovných porastoch objektu Pro Silva Tanečník, kde bola odprezentovaná obnova týchto porastov, pri ktorej kritériom rubnej zrelosti je uplatňovaná cieľová hrúbka. Pre každého účastníka bol v elektronickej podobe spracovaný materiál o pôvodnom jedľobukovom prírodnom lese, ktorého priestorová výstavba a pôvodné drevinové zloženie tvoria návod pre OLH pri uplatňovaní pestovných metód v procese prebudovy prevážne smrekových monokultúr, ktoré sú v súčastnosti na mnohých miestach Slovenska na pokraji svojho rozpadu. Cieľom spoločného stretnutia bolo hľadať také spôsoby a formy obhospodarovania lesa, ktoré budú vychádzať zo zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa reprezentovaného hnutím Pro Silva, výsledkom ktorých bude prebudova nestabilných prevažne smrekových rovnovekých porastov na zmiešané lesy s diferencovanou štruktúrou.
Daná problematika je zvlášť aktuálna v súčasnosti, kedy sme svedkami postupného rozpadu prevažne smrekových spoločenstiev vplyvom klimatických zmien a následkov rozsiahlych vetrových a snehových kalamít, ktoré sú sprevádzané zvýšenou aktivitou podkôrneho hmyzu.
Výzvou z LS Zákamenné je, že rozumný lesný hospodár by nemal čakať až sa naplní scenár hroziacej eko
logickej katastrofy, ale svojím hospodárením by sa mal snažiť čo najviac zmierniť jej následky.

Exkurzný sprievodca Lesníckymu dňom k dispozícii kliknutím