Dňa 21. mája 2014 so začiatkom o 9.00 hod. sa v posluchárni B8 Technickej univerzity vo Zvolene uskutoční odborný seminár, ktorého cieľom je pripomenúť si vplyv hnutia Pro Silva na rozvoj prírode blízkeho obhospodarovania lesa, poukázať na výsledky praktickej realizácie týchto princípov a informovať o možnostiach resp. perspektívach jeho ďalšieho rozvoja. Na odborný seminár nadviažu regionálne lesnícke dni hnutia Pro Silva, ktoré sa uskutočnia v priebehu júna na OZ Prešov, Prievidza a Námestovo. Na odborný seminár ako aj na regionálne lesnícke dni budú písomne pozývaní zástupcovia obhospodarovateľov lesov zo štátneho ako aj neštátneho sektora, predstavitelia štátnej správy lesného hospodárstva, zástupcovia lesníckej vedy, výskumu a vyhotovovaveľov PSL.

Odborný seminár k 25. výročiu hnutia Pro Silva na Slovensku

Dňa 21. mája 2014 so začiatkom o 9.00 hod. sa v posluchárni B8 Technickej univerzity vo Zvolene uskutoční odborný seminár, ktorého cieľom je pripomenúť si vplyv hnutia Pro Silva na rozvoj prírode blízkeho obhospodarovania lesa, poukázať na výsledky praktickej realizácie týchto princípov a informovať o možnostiach resp. perspektívach jeho ďalšieho rozvoja.
Na odborný seminár nadviažu regionálne lesnícke dni hnutia Pro Silva, ktoré sa uskutočnia v priebehu júna na OZ Prešov, Prievidza a Námestovo.
Na odborný seminár ako aj na regionálne lesnícke dni budú písomne pozývaní zástupcovia obhospodarovateľov lesov zo štátneho ako aj neštátneho sektora, predstavitelia štátnej správy lesného hospodárstva, zástupcovia lesníckej vedy, výskumu a vyhotovovaveľov PSL.
25. výročie hnutia Pro Silva
– stav, možnosti a perspektívy prírode blízkeho obhospodarovania lesa
 
Hnutie Pro Silva Európa je celoeurópska organizácia, ktorá združuje lesníkov, lesných hospodárov a majiteľov lesa s prioritným cieľom zdôvodňovať, obhajovať, rozširovať a prakticky uplatňovať myšlienky obhospodarovania lesa prírode blízkym spôsobom. Hnutie si v tomto roku pripomína 25. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti organizujú Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica, Lesnícka fakulta TU vo Zvolene a Slovenská lesnícka komora odborný seminár na tému:
25. výročie hnutia Pro Silva – stav, možnosti a perspektívy prírode blízkeho obhospodarovania lesa.

Odborný seminár sa uskutoční dňa 21. mája 2014 so začiatkom o 9.00 hod. v posluchárni B8 Technickej univerzity vo Zvolene. Jeho cieľom je pripomenúť si vplyv hnutia Pro Silva na rozvoj prírode blízkeho obhospodarovania lesa, poukázať na výsledky praktickej realizácie týchto princípov a informovať o možnostiach resp. perspektívach jeho ďalšieho rozvoja.
Na seminári odznejú odborné prezentácie k témam:
– 25 rokov hnutia Pro Silva na Slovensku, stav, praktické skúsenosti, rozvoj a vízie do budúcnosti,
– doterajší vývoj a smerovanie aktivít Pro Silva v podmienkach štátneho podniku LESY SR,
– metodický postup na selekciu porastov vhodných k formovaniu trvalo viac etážovej štruktúry a na ich zariaďovanie pri tvorbe programov starostlivosti o lesy,
– skúsenosti s prírode blízkym obhospodarovaním lesov v neštátnom sektore,
– zvyšovanie efektívnosti hospodárenia v listnatých porastoch uplatňovaním prírode blízkych postupov,
– prestavba rovnovekých smrekových porastov, cesta k prírode blízkemu a ekologicky stabilnému lesu,
– prírode blízke hospodárenie v zmiešaných listnatých lesoch so zameraním na hodnotovú produkciu.

Na odborný seminár nadviažu regionálne lesnícke dni hnutia Pro Silva, ktoré sa uskutočnia:
– v závere mája na demonštračnom objekte Královčík na OZ Prešov pre účastníkov z oblasti východného Slovenska s témou prírode blízkeho hospodárenia v zmiešaných listnatých lesoch,
– 12. júna na demonštračnom objekte Kulháň-Duchonka na OZ Prievidza pre účastníkov z oblasti západného Slovenska s témou pripomenutia si 15.výročia rozsiahlej vetrovej kalamity v rovnovekých bučinách v kontexte so súčasným uplatňovaním prírode blízkych postupov formovania rôznovekého viacvrstvového lesa,
– v 2.polovici júna na demonštračnom objekte Paráč na OZ Námestovo pre účastníkov z oblasti stredného a severného Slovenska s témou postupnej prestavby jednovrstvových smrekových porastov na viacetážové zmiešané lesy.

Na odborný seminár ako aj na regionálne lesnícke dni budú písomne pozývaní zástupcovia obhospodarovateľov lesov zo štátneho ako aj neštátneho sektora, predstavitelia štátnej správy lesného hospodárstva, zástupcovia lesníckej vedy, výskumu a vyhotovovaveľov PSL.