Príručka pre prírode blízke obhospodarovanie lesa v územiach Natura 2000

V rámci odborného vzdelávania vlastníkov a obhospodarovateľov lesa, odborných lesných hospodárov, vyhotovovateľov Programov starostlivosti o les, ako aj pre všetky zainteresované organizácie, ktorí majú vlastnícky, pracovný alebo iný vzťah k lesným pozemkom nachádzajúcim sa v územiach Natura 2000 vychádza publikácia Príručka pre prírode blízke obhospodarovanie lesa v územiach Natura 2000, ktorá poskytuje základný prehľad o tom, ako možno skĺbiť obhospodarovanie lesov na princípoch prírode blízkeho obhospodarovania a ciele Natura 2000 v ochrane biotopov (predovšetkým lesných) a druhov európskeho významu a získať orientačné informácie o možnostiach podpory vlastníkov a užívateľov lesov v územiach Natura 2000. Publikácia vychádza v rámci projektu "Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch" programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

  Príručka pre prírode blízke obhospodarovanie lesa v územiach Natura 2000 a možnosti jeho finančnej podpory 

Autori: Ing. Eduard Apfel, Ing. Pavol Dendys, Ing. Ján Farkaš, Ing. Marián Jasík, Ing. Pavel Mathe, prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., Ing. Ladislav Štrupl