Výročné stretnutie Výboru Pro Silva

5. februára 2013 sa na pôde TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia, aby zhodnotili činnosť organizácie za predchádzajúci rok a navrhli akcie na r. 2013. Zhodli sa v tom, že je potrebné naďalej aktívne šíriť myšlienky prírode blízkeho obhospodarovania lesa a získavať pre ne nových prívržencov. Výbor sa rozšíril o 2 nových členov - p.Miroslava Kováča z OZ Prešov a Ing. Eduarda Apfela z ML Banská Bystrica.

Činnosť organizácie PRO SILVA SLOVAKIA - odborné akcie v roku 2012

Celoslovenské akcie

1. 11.7.2012 - lesnícky deň Pro Silva na OZ Levice – hospodárenie v objekte Pro Silva na LS Pukanec, koncepcia Mozaikové porasty pod odbornou gesciou prof. Sanigu z TU Zvolen, cca 50 účastníkov zo 6 OZ LSR,š.p., vydaný sprievodca akciou, info na webe, verifikácia navrhnutého modelu hospodárenia v mozaikových porastoch /Ing. Bavlšík/.
2. Február-máj Spracovanie scenára, podiel na výrobe filmu“ Rozpad smrečín,podsadby ako prostriedok revitalizácie zdravotne poškodených smrekových porastov.“/odborní garanti Prof. Saniga,Ing. Dendys/
3. Január-máj Spracovanie scenára, podiel na realizácii výstavy „ Rozpad smrečín,podsadby ako prostriedok revitalizácie zdravotne poškodených smrekových porastov.“/ odborní garanti Prof. Saniga, Ing. Dendys, Ing. Bruchánik/
4. 29.5.2012 – lesnícky deň k intenzite ťažbových zásahov v prebierkach do 50 r., nad 50r. a v rubných porastoch pri prebudove na trvalo etážový les pri príležitosti obnovy PSL na LS Klenovec, OZ Rimavská Sobota, účasť – OZ R.Sobota, Revúca, Rožňava, vyhotovovatelia PSL, cca 50 účastníkov, vydaný sprievodca akciou, info na webe /odborný garant Ing. Bruchánik/
5. 12.6.2012 – lesnícky deň k intenzite ťažbových zásahov v prebierkach do 50 r., nad 50r. pri príležitosti obnovy PSL na VšLP Zvolen – pozvané OZ Levice, Topoľčianky, Žarnovica, P.Bystrica, cca 40 účastníkov /odborní garanti Prof. Saniga, Ing. Bruchánik/
6. 5.-7.9.2012-študijná cesta Pro Silva do Chorvátska- výberkové hospodárenie, 40 účastníkov /garant prof. Saniga/, info na webe, spracovaný 15 min. video dokument k akcii
7. Publikačná činnosť v časopise Lesník v sekcii Pro Silva a v časopise Lesokruhy

Lokálne odborné akcie

1. 12 a 13.4 . 2012 N. Smokovec – APOL- Aktuálne problémy ochrany lesa. Referát D. Mikuš. Časť referátu o PBOL ako základnom atribúte ochrany lesa. Intenzívna výchova, prirodzená obnova, štruktúrované rôznorodé a rôznoveké porasty je cesta k prírode blízkemu a trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesa. Je cestou stability a ekonomickej efektívnosti. V takej vidieckej krajine akou Slovenská republika je má odolnosť, stabilita a trvalosť lesných ekosystémov významný ekonomický vplyv a sociálny rozmer v samotnom rozvoji vidieka.
2. 19.4. 2012 . Deň zeme . Stretnutie poľnohospodárov, vodohospodárov a lesníkov. Návšteva prírodnej rezervácie Kulháň. Štruktúra lesa v lesoch obhospodarovaných prírode blízkymi HS.
3. 12.6. 2012 V spolupráci z TU Zvolen lesníci z Nemecka v objektoch PS na LC Kulháň - Jana Tschiedel. Intenzívna výchova listnatých porastov. Prebudovy bučín a obnova dubín.
4. 15.6.2012 TU Zvolen katedra pestovania. PS Babica – Bojná. Technológie, obnova a hygiena v dubových porastoch.
5. 16.6.2012-18.6.2012 Lesnícky spolok Dolné Sasko/Ing. Jana Tschiedel/ exkurzia po objektoch PRO SILVA VśLP TU Zvolen. Tisové rezervácie Harmanec, Plavno, demonštračný objekt Výberkové hospodárstvo a prebudova na výberkový les Mistríky/Donovaly/
6. Jún 2012 odborná exkurzia vedúcich lesných správ z OZ Kriváň zameraná na hospodárenie v objektoch PRO SILVA na LS Duchonka. Odborné zameranie exkurzie na intenzívne zásahy v listnáčoch, technológie, dodávky z OM, hygienu dubín a biomasu a celkový ekonomický efekt.
7. 7.7. 2012 Odborná porada pracovníkov LS v teréne na LS Duchonka v objektoch PRO SILVA zameraná na tému:
- vyznačovanie výchovného úrovňového zásahu v listnatých porastoch LC Kulháň
- ukážka obnovy dubín
8. 1.8. 2012. Kontrolný deň v objektoch PRO SILVA – GR BB Ing. Rudolf Bruchánik. Obnova SM-BK porastov Letisko, obnova BK Letisko, tvorba štruktúry BK-DB porastov vo veku 60 -80 rokov- prebudovy, obnova dubín časť Zlatnícka brána po 7 rokoch tu bol deň PS 12.9.2005, obnova DB Bojná, Prebudovy BK-JV-JS porastov Prieseky- Úrad.
9. 7.8. 2012 . Odborná porada pracovníkov OZ Prievidza v objektoch PRO SILVA ( PS) Duchonka časť Bojná – Babica. Obnova dubových porastov (150 ha) a hygiena dubín a vyznačovanie individuálneho výberu a následná realizácia ťažby.
10. 10.9.2012 Prezentovanie poznatkov a skúseností so štúdijnej cesty Pro Silva do Chorvátska- výberkové hospodárenie s obrázkami a výkladom Gábriš + Mikuš na porade OZ Prievidza a Mikuš na porade LS Duchonka.
11. Porada LS v teréne - hygiena smrekových porastov – premeny a prebudovy smrečín. Štruktúra SM- BK PORASTOV časť Letisko LO Mankovec.
12. 20.6.2012-lesnícky deň na OZ Beňuš- hospodárenie v objekte Pro Silva na LS Pohorelá, cca 25 účastníkov
13. 11.-12.7.2012- lesnícky deň Pro Silva na OZ Revúca- hospodárenie v objektoch Pro Silva na LS Veľká Lúka a Jelšaca pod odbornou gesciou L.Alcnauera, cca 30 účastníkov
14. Jún 2012 inštruktáž o vyznačovaní a sile uvoľňovacích prebierok pre listnaté/hlavne bukové / porasty /prírastkové hodnotové hospodárstvo/ pre členov taxačných skupín na VšLP TU Zvolen/garant prof. Saniga/

Plán PRO SILVA SLOVAKIA - odborné akcie rok2013

1. 28.4-29.4.2013 Návšteva prezidenta PRO SILVA Portugalsko /prof. Joao Carvalho University Tras Montes Alto Douro – Dep. Forestr and ProSilva Portugal /, exkurzia po dubových pralesoch /NPR Boky, NPR Kašivárová/
2. Máj-jún - lesnícky deň Pro Silva na OZ Prešov k vytváraniu trvalo viacetážových porastov, LS Hanušovce, cca 40 účastníkov z 3-4 OZ
3. 16.máj – inštruktáž k intenzite ťažbových zásahov v prebierkach do 50r, nad 50r. a v rubných porastoch pri prebudove na trvalo etážový les pri príležitosti obnovy PSL na LS Pohorelá, OZ Beňuš, cca 50 účastníkov z 3 OZ
4. 25.-26.4.2013 Výjazdové zasadnutie výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie k problematike prírode blízkeho obhospodarovania lesa na Smolníckej Osade /garant. L. Alcnauer, prof. Saniga/
5. Porada pracovníkov OZ Prievidza v objektoch PS na LS Duchonka.
6. Porady pracovníkov LS Duchonka v objektoch PS.
7. Sprevádzanie domácich a zahraničných skupín v objektoch PS na LS Duchonka.
8. Stretnutie generácií dvojdňový pobyt cca máj 2013 : dlhoročný praktický lesník p. Alcnauer a jeden z najstarších žijúcich učiteľov z lesníckej školy v Liptovskom Hrádku p. Železník
9. Podsadby –prostriedok revitalizácie zdravotne poškodených smrekových porastov/ ukážky na LS Zákamenné/-exkurzia
10. Podsadby –prostriedok revitalizácie zdravotne poškodených smrekových porastov/ na LS Zákamenné prezentácia skúseností a ekonomická analýza za decénium na seminári PRO SILVA Bohemica /garant Ing. Dendys/.