Zasadnutie výboru Pro Silva Slovakia

3. februára 2017 sa na pôde katedry pestovania lesa TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia, aby zhodnotili činnosť organizácie za predchádzajúci rok, navrhli akcie na r. 2017 a diskutovali o ďalšom smerovaní prírode blízkeho obhospodarovania lesa. Rok 2016 bol bohatý na akcie, konané formou vzdelávania pre účastníkov, prakticky realizujúcich prírode blízke postupy, ako aj na exkurzie pre účastníkov zo zahraničia. Členovia výboru, do ktorého bol ako ďalší zástupca neštátneho sektoru zvolený Ing. Michal Tomčík, sa zhodli na tom, že na aktívne šírenie myšlienok prírode blízkeho obhospodarovania lesa je potrebné pokračovať v organizovaní odborných terénnych exkurzií a vo vydávaní odbornej literatúry. Diskutovali o nadviazaní spolupráce so štátnou ochranou prírody, ktorá by spočívala v spoluúčasti pri organizovaní odborných seminárov a terénnych ukážok pre zamestnancov štátnej ochrany prírody v lokalitách, kde sú úspešne aplikované prírode blízke postupy hospodárenia v lese.
V tomto roku chcú činnosť organizácie zamerať na podporu vytvárania trvalo viacetážových porastov prostredníctvom ich zapracovania do programov starostlivosti o les, na širšiu informovanosť neštátnych lesníckych subjektov a na zjednotenie definície prírode blízkeho hospodárenia ako základného predpokladu pre jeho koncepčné riešenie v rámci celého Slovenska.

Odpočet akcií hnutia Pro Silva Slovakia za rok 2016 otvoríte kliknutím.

Plán akcií hnutia Pro Silva Slovakia na rok 2017 otvoríte kliknutím