Zasadnutie výboru Pro Silva Slovakia

31. januára 2018 sa na pôde katedry pestovania lesa TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia na svojom výročnom zasadnutí. Výbor na úvod zasadnutia kooptoval do svojím radov Ing. Petra Šišku, pracovníka Mestských lesov Košice. V diskusii následne zhodnotil akcie v r. 2017, ktoré boli odborne dobre pripravené a mali pozitívny ohlas medzi domácimi i zahraničnými účastníkmi. Členmi výboru bol konštatovaný veľký ohlas laickej a lesníckej verejnosti na inauguráciu knihy Pomník plný lesa vo Zvolene, venovanej spomienkam priateľov a kolegov na Ladislava Alcnauera, priekopníka výberkového hospodárenia v lesoch Smolnícka Osada. Bol prediskutovaný plán akcií na r. 2018, naformulovaný na základe požiadaviek ďalšieho posúvania myšlienok hnutia tak ku praktickej aplikácii ako aj prezentácii jej výsledkov. Bola podrobne prediskutovaná, doplnená a následne schválená definícia prírode blízkeho obhospodarovania lesa, ktorou sa bude riadiť a prezentovať Pro Silva Slovakia pri napĺňaní svojej činnosti. Záverom bolo konštatované, že základnou podmienkou výraznejšieho uplatňovania zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa je zmena jeho ekonomického modelu a legislatívy.

 

Zápisnica                                 

 zo  zasadnutia výboru  hnutia PRO SILVA konaného  dňa 31.1.2018 od 9:00 h  v miestnosti C-120 na KPL LF TU Zvolen.

Program:

 1. Zhodnotenie činnosti hnutia  PRO SILVA za rok 2017
 2. Plán akcií hnutia PRO SILVA na rok 2018
 3. Rôzne

 

K bodu 1./Výbor na úvod zasadnutia kooptoval do svojím radov Ing. Petra Šišku, pracovníka Mestských lesov Košice. V diskusii následne  zhodnotil organizačné zabezpečenie akcií. Konštatoval, že odborné exkurzie zahraničných účastníkov boli poznatkovo  a spoločensky dobre pripravené. Pozitívny odborný dopad mal odborný seminár pre pracovníkov štátnych lesov z oblasti východného Slovenska  zameraný  na obhospodarovanie bukových a dubových porastov  na VšLP TU Zvolen a LS Duchonka. Členmi výboru bol konštatovaný veľký ohlas laickej a lesníckej verejnosti na inauguráciu knihy Pomník plný lesa vo Zvolene, venovanej spomienkam priateľov a kolegov na Ladislava Alcnauera, priekopníka výberkového hospodárenia v lesoch Smolnícka  Osada. Výbor konštatoval, že akcie uskutočnené v roku 2017 ďalej  posunuli myšlienky hnutia pre lesnícku verejnosť a hnutie sa prostredníctvom objektov navštívených zahraničnými účastníkmi primerane  odborne prezentovalo / príloha 1/.

K bodu 2./ Plán akcií na rok 2018 je rámcový, naformulovaný na základe súčasných požiadaviek. Niektoré podujatia prezentované členmi výboru nie sú jasne obsahovo a organizačne pripravené. Po ich vykryštalizovaní budú následne doplnené do plánu akcií na rok 2018 /viď. príloha 2/.

K bodu 3./ Členovia výboru analyzovali podmienky a možnosti uplatňovania princípov a zásad Pro Silva v súčasnej situácii v štátnych, ale aj neštátnych subjektoch s prihliadnutím na klimatickú zmenu a vysoké stavy jelenej a diviačej zveri. Bolo konštatované, že pri tejto situácii bude ťažké zlepšovanie štruktúry a ekologickej stability lesov Slovenska. Ďalším tematickým bodom rokovania v nadväznosti na existujúcu  situáciu  bolo precizovanie pojmu prírode blízke obhospodarovanie lesa. Definícia, ktorá predstavuje syntézu názorov členov výboru, bola podrobne prediskutovaná, doplnená  a následne schválená. Jej obsahový pojem je nasledovný:

Prírode blízke obhospodarovanie lesa  je spektrum  pestovných  postupov zameraných   na formovanie prirodzených lesných ekosystémov pri súčasnom optimálnom využívaní ich hospodárskeho, ekologického a environmentálneho potenciálu. Tieto postupy využívajú prírodné procesy ich regeneračnej schopnosti, individuálneho výškového a hrúbkového rastu stromu, autoredukcie a tvarovej premenlivosti lesných drevín. Realizujú sa na princípe výberu, orientovaného na jednotlivé stromy alebo skupiny stromov malých výmer  s cieľom zabezpečenia diferencovanej hrúbkovej, výškovej a vekovej  štruktúry, kvality, stability a diverzity lesných porastov. V závislosti na prírodných, terénnych a stanovištných podmienkach, v ktorých sa uplatňujú, sú ich výsledkom:

 • Výberkové porasty s priestorovým zápojom, v ktorých sú stromy alebo skupiny stromov nepretržite usporiadané nad sebou alebo vedľa seba do výmery 0,10 ha,

 • Trvalo viacetážové porasty s viacvrstvovým zápojom, v ktorých sa etáže rôzneho veku nachádzajú dlhodobo nad sebou alebo vedľa seba do výmery 0,20 ha

 • Mozaikovité porasty so stupňovitým zápojom, v ktorých sa etáže, resp. skupiny rôzneho veku nachádzajú dlhodobo vedľa seba na malých plochách do výmery 0,20 ha,

 • Trvalo zapojené porasty, ktoré sa formujú po realizácii clonných rubov v lanovkových terénoch, v ktorých sa skupiny (pásy) rôzneho veku nachádzajú vedľa seba na plochách so šírkou do priemernej výšky porastu.

   

Záverom bolo konštatované, že základnou podmienkou výraznejšieho uplatňovania zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa je zmena  jeho ekonomického modelu a legislatívy.

                                                             Zapísal: prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.,

príloha 1

Akcie Pro Silva Slovakia konané v roku 2017 

1.Lesnícky deň  PRO SILVA  zameraný na tvorbu a formovanie mozaikových /viacvrstvových/ porastov, bukového výberkového lesa demonštračný objekt VšLP Zvolen . Termín : 23.5.2017 , miesto konania VšLP Zvolen, lokalita Kremenný potok,  demonštračný objekt 170 ha.  Odborný garant: prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.  Počet účastníkov  50 zo štátnych lesov z regiónu východného Slovenska.

2.Lesnícky deň PRO SILVA  12.9.2017 na OZ Košice, LS Smolník zameraný na pestovné koncepcie prírode blízkeho pestovania lesa. Súčasťou lesníckeho dňa bola pietna spomienka a odhalenie pamätníka  lesníkovi  Ladislavovi Alcnauerovi, ktorý sa svojím celoživotným zanietením podieľal na uplatňovaní výberkového spôsobu hospodárenia  na lesnej správe. Počet účastníkov 77.

3.Lesnícky deň  PRO SILVA  zameraný  na obhospodarovanie bukových a dubových porastov. Termín : 24.5.2017 , miesto konania LS Duchonka.  Odborný garant: Ing. Dušan Mikuš  Počet účastníkov  50 zo štátnych lesov z regiónu východného Slovenska.

4. Lesnícky deň 1.5.2017 Lesníci z Poľska, vedúci   Ing. Daniel Lemke + 10 a odborná exkurzia LS Duchonka, sprievodca : Ing. Dušan Mikuš,  Problematika výchovy a obnovy dubových  porastov.

5. Rozhovor 3.5.2017 Slovenský  rozhlas PBOL  LNCH / Ing. Dušan Mikuš/

6. Stanovisko ku otázke uplatňovania výberkového hospodárskeho spôsobu  v lesoch Slovenska Les-lesokruhy /prof. Saniga/

7. Iniciovanie CENY  prof. Štefana Korpeľa  od roku 2018   pre obhospodarovateľov lesov pracujúcich v zmysle zásad hnutia  PRO SILVA, ktorá bude  udeľovaná každoročne pri príležitosti Dňa zeme  dekanom LF s finančnou odmenou.

8. Odborná exkurzia z problematiky vybraných pralesov/Badínsky a Dobročský prales/, výberkových lesov/ Donovaly/ a rekonštrukcii rozpadajúcich sa smrekových lesov/LS Parač/ a mozaikových dubových porastov  VšLP TU Zvolen. Vlastníci lesov  Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine, 26 účastníkov. Termín   9.10.2017-14.10.2017.

8.Celoslovenský odborný seminár pre pracovníkov štátnej správy problematika posudzovania ekostémových služieb modely: porast po prvej čistke, po prvej prebierke, výberkový les, mozaikové  porasty. Termín 24.10.2017 VšLP TU Zvolen, odborný garant prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.,  76 účastníkov.

9. Dňa 19.12.2017 – inaugurácia knihy Pomník plný lesa vo Zvolene, venovanej spomienkam priateľov a kolegov na Ladislava Alcnauera, priekopníka výberkového hospodárenia v lesoch Smolnícka  Osada.

10.  Dňa 15.9.2017  odborný seminár problematika  PBOL na  Mestských   lesoch Banská Bystrica s.r.o. v objekte Pro Silva Breziny pre Českú komoru odborných lesných hospodárov, 40 ľudí, viedol ich predseda komory Ing. Jiří Pohan. 

11.  V dňoch  12.- 13.10.2017 bol zrealizovaný odborný seminár PBOL pre odborných pracovníkov -  lesníkov  z takmer všetkých pracovísk ŠOP SR (NP, CHKO, GR). Odborné prezentácie PBL v prvý deň zrealizovali v zariadení ŠOP SR Varín členovia výboru Pro Silva Slovakia: Ing. Eduard Apfel, Ing. Michal Tomčík, Ing. Pavol Dendys.

Počas druhého dňa  bola zrealizovaná odborná exkurzia na  Mestských   lesoch Banská Bystrica s.r.o. v objekte Pro Silva Breziny. Počet účastníkov 30.

12. Dňa 26.10.2017 zabezpečená odborná exkurzia pre OLH a predsedu Pozemkového spol. Hrabušice a konateľa Mestských lesov Poprad zamerané na PBOL v lanovkových terénoch na Mestských   lesoch Banská Bystrica s.r.o. 

13. Lesnícky deň na LS Široké , objekt Pro Silva BREZOVÁ s výmerou 150 ha,  zameraný na prezentáciu  myšlienok prírode blízkeho obhospodarovania lesa. Plánovaná akcia sa uskutočnila v dňoch 14.11. a 15.11.  pre pracovníkov OZ a LS s prizvaním garanta GR a pracovníkov OÚ, pozemkový a lesný odbor Prešov a Bardejov. Akcie  zúčastnilo  98 účastníkov.

14. 17.5. 2017 odborná exkurzia pracovníkov LS Frýdek Místek v počte 14 zameraná na prírode blízke hospodárenie na LS Paráč

15. 12.6.2017 odborná exkurzia pracovníkov OZ Námestovo v počte 4 na akcii Pro Silva Bohemica na LS Albrechtice zameraná na obnovu veľkoplošných kalamít cez sukcesiu prípravných drevín.

16. Lesnícka exkurzia 29.4 - 3.5.2017 lesníci z Lasov Państwowých z Poľska  Ing. Daniel Lemke + 10 -  odborné exkurzie Mestské  lesy Lesotur Stará Turá a Obecné lesy Stará Myjava -  Problematika výchovy a obnovy dubových  porastov, porastov PRO SILVA a porastov v prebudove na TEP.

17. Dňa 23.5.2017 - exkurzia členov výboru Človek a biosféra - slovenského programu UNESCO . Exkurzia bola tematický zameraná na prezentovanie manažmentu prírode blízkeho hospodárenia s možnosťou o jeho  implementáciu aj pre manažment biosférických rezervácií. Počet účastníkov 6. Miesto konania Smolnícka osada Lesy SR, š.p. OZ Košice.

 

príloha 2

Rámcový návrh plánu akcií  organizácie Pro Silva  na rok  2018

 

 1. Apríl, máj 2018 – lesnícky deň Pro Silva na OZ Vranov (s účasťou OZ Sobrance a OZ Prešov) - terénne ukážky obhospodarovania lesa prírode blízkym spôsobom v listnatých porastoch na LS Zámutov

 2. Apríl 2018 dovzdávanie ceny Prof. Korpeľa dekanom LF, Námestie mesta Zvolen.

 3. Máj 2018 – odborná exkurzia do Českej republiky – terénne ukážky obhospodarovania lesa prírode blízkym spôsobom. Návrh: 3 dni, objekty Klokočná na LZ Konopište (ukážky podľa LP- články v r. 2017), ML Jihlava (ukážky podľa ex. sprievodcu 2014),  Školní lesní podnik MU Křtiny (ukážky podľa ex. sprievodcu 2015).

 4. Máj-jún Odborná exkurzia predsedníctva Pro Silva v pohorí Čergov/Lokalita LS Sabinov, LS Maľcov /, konzultácie s OLH, príprava lesníckeho dňa Pro Silva na OZ Prešov.

 5. Jún 2018 návšteva členov hnutia ProSilva Poľsko/AR Krakow/ zameraná na získanie poznatkov o činnosti organizácie ProSilvaa objektoch Pro Silva na Slovensku.

 6. Pozvánka na štúdijnú-odbornú cestu cca. 2 dniprezidenta PRO SILVA Europedr. Eckarta Senitzu (Austria)/ jún- september/.

 7. Jún prezentácia porastov obhospodarovaných zásadami Pro Silva Mestské lesy Stará Ľubovňa

 8. Jún 2018odborná exkurzia lesníkov Dolné Sasko/ problematika obhospodarovania dubových, bukových porastov, rozpad smrekových porastov a vybraných pralesov.

 9. Odborný seminár a exkurzia na tému:“ Zachovanie duba a jedle pre budúce generácie“. Termín 6.-7.9.2018 Mestské lesy Košice.