Zasadnutie výboru Pro Silva

27. januára 2016 sa na pôde katedry pestovania lesa TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia, aby zhodnotili činnosť organizácie za predchádzajúci rok a navrhli akcie na r. 2016. Rok 2015 bol bohatý na odborné stretnutia, na zahraničné návštevy ako aj publikačnú činnosť. Členovia výboru sa zhodli na potrebe jednoznačného a terminologicky nekonfúzneho zadefinovania prírode blízkeho obhospodarovania lesa tak, ako je to požadované aj v Akčnom pláne Národného lesníckeho programu na r.2015-2020 a na spolupráci pri realizovaní cieľov tohto dokumentu týkajúcich sa prírode blízkeho obhospodarovania lesa. V roku 2016 chcú pokračovať v rozpracovaných aktivitách s dôrazom na praktické ukážky prírode blízkeho hospodárenia pre pracovníkov lesníckej prevádzky zo štátnych ako aj neštátnych lesov, pričom väčšiu informovanosť chcú zabezpečiť predovšetkým medzi urbárskymi a súkromnými vlastníkmi lesov.
Za ďalšieho člena výboru Pro Silva bol schválený Ing. Pavol Konečný, odborný lesný hospodár v Obecných lesoch Stará Myjava, s.r.o.

 

Zápisnicu zo zasadnutia výboru PRO SILVA  otvoríte kliknutím.

Odpočet akcií hnutia PRO SILVA Slovakia uskutočnených v roku 2015 otvoríte kliknutím.

Plán akcií hnutia PRO SILVA Slovakia na rok 2016 otvoríte kliknutím