Úsek ekonomického riaditeľa

  • Ing. Dana kráľová, mba

  • Poverená riadením ekonomického úseku
  • Telefón: +421 48 4344 253
  • Email:dana.kralova@lesy.sk
Ekonomický  riaditeľ:
  • zabezpečuje, koordinuje a metodicky usmerňuje oblasti usmerňovania ekonomiky, financovania, daní, cien, odvodov, účtovníctva

  • v súlade s rozvojom podniku organizuje spracovanie koncepcie rozvoja podniku na úseku ekonomickom

  • vo vzťahu k odštepným závodom prostredníctvom odborov úseku vykonáva najmä metodickú, riadiacu a koordinačnú činnosť

  • navonok jedná a spolupracuje so zakladateľom, štátnymi fondami SR, bankovými inštitúciami, príslušnými daňovými orgánmi, s cieľom splniť úlohy dané legislatívou a tiež s cieľom vytvoriť optimálne podmienky pre existenciu a rozvoj podniku v ekonomickej oblasti

Poverená ekonomická riaditeľka je zástupcom generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, š.p.

Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

 

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Kontakt

Odbor controllingu a cien

Ing. Dana KRÁĽOVÁ, MBA   

dana.kralova@lesy.sk
 +421 48 4344 253

Odbor financovania

Ing. Monika PROCYKOVÁ 

monika.procykova@lesy.sk
 +421 48 4344 245

Odbor účtovníctva

Ing. Janka JAGERČÍKOVÁ

janka.jagercikova@lesy.sk
 +421 48 4344 246