Úsek obchodného riaditeľa

 • Ing. Tomáš Klouček, Ph.D.

 • Obchodný riaditeľ 
 • Telefón: +421 48 4344 258
 • Email: tomas.kloucek@lesy.sk

 

Obchodný  riaditeľ:
 • riadi oblasť obchodu s drevom a ostatnými komoditami v štátnom podniku

 • riadi a zabezpečuje predaj produkcie štátneho podniku rozhodujúcim domácim odberateľom s nadregionálnou pôsobnosťou a zahraničným odberateľom
 • riadi marketing v oblastiach prieskumu trhu, koncepcie obchodnej činnosti, mapovania konkurencie, cenového prieskumu, plánovania, propagácie a reklamy
 • metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje obchodnú činnosť podriadených organizačných zložiek
 • pripravuje, spracúva na schválenie a potvrdenie návrhy kúpnych zmlúv a ostatných obchodných zmlúv a predkladá riaditeľovi štátneho podniku
 • zabezpečuje nákup vybraných materiálov a energií v prípadoch vyžadujúcich si celopodnikové riadenie, alebo umožňujúcich dosiahnuť pozitívny ekonomický efekt
 • metodicky usmerňuje oblasť poľovníctva
Obchodný riaditeľ je zástupcom generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, š.p.
Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

 

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Kontakt

Odbor obchodu a logistiky

Ing. Ľubomír MACHYNIAK 

lubomir.machyniak@lesy.sk
+421 48 4344 252

Odbor verejného obstarávania  

Mgr. Eva ČAPKOVIČOVÁ

eva.capkovicova@lesy.sk
+421 48 4344 111

Odbor obchodného dozoru

Ing. Sergej PLACHETKA, PhD.

sergej.plachetka@lesy.sk

+421 48 4344 191

Odbor poľovníctva
 

Ing. Peter KAŠTIER, PhD.

peter.kastier@lesy.sk

+421 48 4344 132