Úsek obchodného riaditeľa

 • ing. ján mizerák

 • poverený riadením obchodného úseku
 • Telefón: +421 48 4344 258
 • Email: jan.mizerak@lesy.sk

 

Obchodný  riaditeľ:
 • riadi oblasť obchodu s drevom a ostatnými komoditami v štátnom podniku

 • riadi a zabezpečuje predaj produkcie štátneho podniku rozhodujúcim domácim odberateľom s nadregionálnou pôsobnosťou a zahraničným odberateľom
 • riadi marketing v oblastiach prieskumu trhu, koncepcie obchodnej činnosti, mapovania konkurencie, cenového prieskumu, plánovania, propagácie a reklamy
 • metodicky usmerňuje oblasť poľovníctva, rybárstva a včelárstva
 • metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje obchodnú činnosť podriadených organizačných zložiek
 • pripravuje, spracúva na schválenie a potvrdenie návrhy kúpnych zmlúv a ostatných obchodných zmlúv a predkladá riaditeľovi štátneho podniku
 • zabezpečuje nákup vybraných materiálov a energií v prípadoch vyžadujúcich si celopodnikové riadenie, alebo umožňujúcich dosiahnuť pozitívny ekonomický efekt
 • zabezpečuje, koordinuje a metodicky usmerňuje oblasti informačnej sústavy a využitia výpočtovej techniky
Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

 

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Kontakt

Odbor obchodu a logistiky

Ing. Ľubomír MACHYNIAK

lubomir.machyniak@lesy.sk
+421 48 4344 252

Odbor poľovníctva, rybárstva a včelárstva

Ing. Peter KURIC

peter.kuric@lesy.sk
+421 48 4344 135

Odbor účelových zariadení a turizmu Mgr. Emília ĎURIGOVÁ, EMBA

emilia.durigova@lesy.sk

+421 48 4344 228