Úsek organizačného riaditeľa

 JUDr. JÁN GOLIAN

 

Organizačný  riaditeľ:
  • koordinuje a metodicky riadi organizačný úsek

  • spracováva všetky materiály týkajúce sa vnútornej organizačnej štruktúry, zásad a systému riadenia

  • koordinuje a usmerňuje činnosti riadenia ľudských zdrojov s cieľom dodržiavania zákonníka práce a ostatných právnych predpisov

  • usmerňuje zabezpečenie stavu pozemkovej držby v rámci podniku a disponovania s lesným majetkom štátu v správe štátneho podniku

  • koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť verejného obstarávania v oblasti tovarov, služieb a prác v zmysle platnej legislatívy, zabezpečuje spoluprácu s Úradom pre verejné obstarávanie

  • prierezovo spolupracuje s ostatnými úsekmi štátneho podniku, usmerňuje odštepné závody, spolupracuje so zakladateľom a vonkajšími orgánmi

 

Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

 

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Kontakt

Odbor právny a riadenia ľudských zdrojov

Mgr. Andrea JAĎUĎOVÁ

andrea.jadudova@lesy.sk
+421 48 4344 272

Odbor  verejného obstarávania, MTZ a vnútornej správy

Ing. Jana VAJOVÁ

jana.vajova@lesy.sk  
+421 48 4344 141

Odbor evidencie a správy majetku

Ing. Róbert DOBIŠ

robert.dobis@lesy.sk
+421 48 4344 125