Úsek organizačného riaditeľa

 JUDr. JÁN GOLIAN

 

Organizačný  riaditeľ:
  • koordinuje a metodicky riadi organizačný úsek

  • spracováva všetky materiály týkajúce sa vnútornej organizačnej štruktúry, zásad a systému riadenia

  • koordinuje a usmerňuje činnosti riadenia ľudských zdrojov s cieľom dodržiavania zákonníka práce a ostatných právnych predpisov

  • prierezovo spolupracuje s ostatnými úsekmi štátneho podniku, usmerňuje organizačné zložky, spolupracuje so zakladateľom a vonkajšími orgánmi

  • je 1. zástupcom generálneho riaditeľa

 

Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

 

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Kontakt

Odbor právny a riadenia ľudských zdrojov

Mgr. Andrea JAĎUĎOVÁ

andrea.jadudova@lesy.sk
+421 48 4344 272

Odbor MTZ a vnútornej správy

Ing. Jana VAJOVÁ

jana.vajova@lesy.sk  
+421 48 4344 141

Odbor BTS, PO, CO, krízového riadenia a ochrany osobných údajov   Ing. Marián JAGERČÍK marian.jagercik@lesy.sk
 +421 918 444 163