Úsek organizačného riaditeľa

Organizačný  riaditeľ:
  • koordinuje a metodicky riadi organizačný úsek

  • spracováva všetky materiály týkajúce sa vnútornej organizačnej štruktúry, zásad a systému riadenia

  • koordinuje a usmerňuje činnosti riadenia ľudských zdrojov s cieľom dodržiavania zákonníka práce a ostatných právnych predpisov

  • usmerňuje zabezpečenie stavu pozemkovej držby v rámci podniku a disponovania s lesným majetkom štátu v správe štátneho podniku

  • prierezovo spolupracuje s ostatnými úsekmi štátneho podniku, usmerňuje odštepné závody, spolupracuje so zakladateľom a vonkajšími orgánmi

 

Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

 

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Kontakt

Odbor riadenia ľudských zdrojov

JUDr. PhDr. Marián NOSÁĽ, PhD.

marian.nosal@lesy.sk
+421 48 4344 202

Odbor evidencie a správy majetku    

Mgr. Bc. Jana VARŠO  

jana.varso@lesy.sk
+421 48 4344 157

Odbor MTZ, vnútornej správy 
a účelových zariadení

Ing. Michal ADAMEC, PhD.

michal.adamec@lesy.sk  
+421 48 4344 250

Odbor právny JUDr. Katarína BLŠÁKOVÁ, PhD. katarina.blsakova@lesy.sk
+421 48 4344 228