Úsek výrobno-technického riaditeľa

 • Ing. EDUARD APFEL

 • Poverený riadením výrobno-technického úseku
 • Telefón: +421 48 4344 253
 • Email:  eduard.apfel@lesy.sk
Výrobno-technický riaditeľ:
 • koordinuje a metodicky usmerňuje lesnú prevádzku a organizáciu riadenia lesníckych činností podniku
 • metodicky usmerňuje oblasť poľovníctva
 • v súlade s rozvojom podniku organizuje spracovávanie stratégie a koncepcie rozvoja podniku, riadi, zabezpečuje a koordinuje technický rozvoj a investičnú činnosť
 • spolupracuje s orgánmi mestskej samosprávy, s orgánmi štátnej správy, Národným lesníckym centrom, vyhotovovateľmi Plánov starostlivosti o les a inými inštitúciami
 • zabezpečuje a koordinuje investičnú činnosť
 • riadi a zabezpečuje účasť podniku na čerpaní štrukturálnych fondov (ŠF) Európskej únie (EU) a týmto zabezpečuje a podporuje trvalo udržateľný rozvoj podniku
 • riadi a zabezpečuje účasť podniku v projektoch cezhraničnej spolupráce
 • usmerňuje účasť a spoluprácu v rámci čerpania ŠF v spoločných programoch zameraných na podporu zamestnanosti a podporu zamestnávania marginálnych skupín, organizovaných v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR)
 • zodpovedá za riadenie správy drobných vodných tokov

 

Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

 

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Kontakt

Odbor usmerňovania lesníckych činností a poľovníctva   

 Ing. Alena ÁBELOVÁ   

alena.abelova@lesy.sk
+421 48 4344 215

Odbor investícií

Ing. Miroslav SKLADANÝ

miroslav.skladany@lesy.sk
+421 48 4344 234

Odbor životného prostredia

 Ing. Ľuboslav MIKA

luboslav.mika@lesy.sk
+421 48 4344 144

Odbor HÚL a certifikácie

 Ing. Peter ZIMA

peter.zima@lesy.sk
+421 48 4344 254

Odbor projektov EU   

Ing. František KRÁL

f.kral@lesy.sk
+421 48 4344 166