Lesníci deťom


Názov projektu: Lesníci deťom / Erdészek a gyermekekért
Identifikačné číslo projektu: HUSK/1101/1.7.1/0097
Názov vedúceho partnera: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Názov cezhraničného partnera: EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Začiatok realizácie projektu: 01. 10. 2012
Ukončenie realizácie projektu: 30. 09. 2013
Výška podpory z ERDF: 114 592,08 EUR
Skrátený názov projektu: HU-SK FOR CHILDREN

Zdôvodnenie projektu:
V súčasnosti je čoraz väčšia snaha o vypracovanie účinnej komunikačnej stratégie oboch partnerských organizácií. Bohužiaľ, tak vzájomná lesnícka, ako aj cezhraničná komunikácia je zatiaľ na nízkej úrovni. Preto by sme chceli vytvoriť spoluprácu nielen v rámci spoločného projektu ale spoluprácu, pomocou ktorej by sme mohli oboznámiť verejnosť s lesom ako súborom rastlín, živočíchov, prostredia a vzájomnými vzťahmi medzi nimi, s prácou lesníkov, s hospodárením v lesoch vo všetkých jeho etapách, s ťažbou a spracovaním dreva s využitím ekologických technológií. Našou ambíciou je sprístupniť les a jeho zákonitosti a benefity pre človeka aj ľuďom žijúcim v mestách. Výmena skúseností a spolupráca je prospešná pre obe strany a umožní aplikáciu efektívnych metód vo vlastnom systéme nielen v oblasti komunikácie. Tento projekt zároveň posilňuje územné prepojenie.

Hlavný cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je založenie trvalej tradície v sociálno-kultúrnej spolupráci medzi dvoma subjektmi obhospodarujúcimi štátne lesy (LESY SR, š. p., Odštepný závod Rimavská Sobota a EGERERDŐ Zrt.) a ich spoločným úsilím osloviť čím väčšiu skupinu detí, mládeže a dospelej verejnosti minimálne v území priamo obsiahnutom v projekte, ale prostredníctvom webovej stránky a internetového náučného kvízu aj kdekoľvek v Maďarsku a na Slovensku.

Špecifické ciele projektu:
- spolupráca pri organizovaní spoločných kultúrno-vzdelávacích podujatí pre deti ( "Deň s lesníkom", "Štyri dni s lesníkom", "Les rozpráva", "Spoznaj les")
- vytvorenie neformálnych priateľských a kolegiálnych kontaktov na oboch stranách hraníc, pomocou organizovania a spoločného vyhodnocovania súťaží, spoločných výmenných pobytov detí na Slovensku a v Maďarsku, pracovných stretnutí,
- vzájomnou výmenou skúseností a nadväzovaním kontaktov prispieť k multikultúrnemu charakteru regiónu a integrácii cieľových skupín do cezhraničnej spolupráce,
- prispieť k formovaniu ekologického cítenia mládeže a vhodnými učebnými pomôckami a materiálmi spestriť a doplniť vyučovanie environmentálnej výchovy na školách,
- dať deťom možnosť zažiť a spoznať prácu lesníka na vlastnej koži.

Rozpočet projektu:
Celkový rozpočet projektu predstavuje 138 343,08 EUR, z čoho 114 592,08 EUR pozostáva zo zdrojov ERDF, 16 833,84 EUR zdroje zo štátneho rozpočtu a 6 917,15 EUR predstavuje vlastné spolufinancovanie projektových partnerov.

Cieľové skupiny:
- lesníci na oboch stranách projektu ( LESY SR, š. p. a Egererdő Zrt.)
- žiaci 2-4. tried základných škôl z Rimavskosobotského okresu a z mesta Eger a okolia na súťažiach a výletoch
- žiaci materských, základných škôl a stredných škôl v okrese Rimavská Sobota a v Egri aj žiaci vysokých škôl
- vedenia a pedagógovia škôl v okrese Rimavská Sobota a v Egri
- obyvatelia miest konania akcie "Deň s lesníkom" a blízkeho okolia, turisti
- predstavitelia mesta Eger a Rimavská Sobota - zástupcovia regionálnych aj národných médií
- pracovníci všetkých zariadení a inštitúcii, ktoré navštívime počas spoločných pobytov "Štyri dni s lesníkom" na Slovensku a v Maďarsku
- všetci návštevníci webovej stránky.

Hlavné aktivity projektu:
Začiatkom projektu je 1. október 2012. Otváracia konferencia bude v druhom októbrovom týždni, počas nej bude oficiálne vyhlásená literárno-výtvarná súťaž pre žiakov 2.-4. ročníka základných škôl v okrese Rimavská Sobota a v meste Eger pod názvom "Les rozpráva...". Uzávierka zasielania súťažných prác je určená na 14.12.2012. Po nej prebehne fotografovanie a umiestnenie všetkých prác na spoločnej webovej stránke. Od 21.12.2012 bude prebiehať hlasovanie na Facebooku a ukončené bude 17.1.2013. Spolu so zastavením hlasovania bude sprístupnený aj náučný kvíz, ktorý zároveň bude jednou z foriem prípravy na vedomostnú súťaž "Spoznaj les.". V polovici januára 2013 prebehne 1. projektové stretnutie organizované maďarskou stranou, na ktorom budú ku jednému družstvu SK a jednému HU, ktoré vyšli z výsledkov hlasovania, projektovým tímom vybrané ďalšie 4 družstvá z každej krajiny. Výhercovia súťaže "Les rozpráva..." získavajú účasť na domácom pobyte " Štyri dni s lesníkom". V poslednom januárovom týždni 2013 sa uskutoční recepcia a vernisáž v školách s najväčším počtom odovzdaných prác. Na koniec marca je naplánované 2. pracovné stretnutie, organizované slovenskou stranou. Príprava na vedomostnú súťaž "Spoznaj les" bude prebiehať od 1.2.2011 a vyvrcholí 22.04.2013 zápolením osemčlenných družstiev (vedomostný test a poznávačka, zručnosti), z ktorých odborná porota vyberie 5 víťazných na Slovensku a 5 v Maďarsku. Víťazné družstvá spolu so svojimi učiteľmi získavajú účasť na zahraničnom pobyte "Štyri dni s lesníkom", ktoré sa uskutoční v máji 2013 na Slovensku a v septembri 2013 v Maďarsku. Programom 3. pracovného stretnutia, organizovaného maďarskou stranou v júli 2013, bude vyhodnotenie podujatia "Štyri dni s lesníkom" na Slovensku a príprava podujatia "Štyri dni s lesníkom" v Maďarsku, ktoré bude v septembri 2013 v Egri. Záverečná konferencia bude v septembri 2013, po nej ešte prebehne hodnotiaci seminár a 4. pracovné stretnutie na Slovensku.

Pozvánka na úvodnú konferenciu
Informácie o súťaži "Les rozpráva..." nájdete na informačnom plagáte
Registračný formulár

Prihlásiť do vedomostnej súťaže „Spoznaj les“ treba prostredníctvom registračného formulára najneskôr do 15.3.2013.

Bližšie informácie a súťažné podmienky nájdete v informačnom letáku k projektu a na webovej stránke projektu www.huskforchildren.eu (použiteľná až od 14. 12. 2012).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„OBSAH TOHTO OZNÁMENIA NEREPREZENTUJE OFICIÁLNE STANOVISKO EURÓPSKEJ ÚNIE“.
www.hungary-slovakia-cbc.eu