Lesníci deťom

Obrázok Logo HU SK


Názov projektu: Lesníci deťom / Erdészek a gyermekekért
Identifikačné číslo projektu: HUSK/1101/1.7.1/0097
Názov vedúceho partnera: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Názov cezhraničného partnera: EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Začiatok realizácie projektu: 01. 10. 2012
Ukončenie realizácie projektu: 30. 09. 2013
Výška podpory z ERDF: 114 592,08 EUR
Skrátený názov projektu: HU-SK FOR CHILDREN

Zdôvodnenie projektu:
V súčasnosti je čoraz väčšia snaha o vypracovanie účinnej komunikačnej stratégie oboch partnerských organizácií. Bohužiaľ, tak vzájomná lesnícka, ako aj cezhraničná komunikácia je zatiaľ na nízkej úrovni. Preto by sme chceli vytvoriť spoluprácu nielen v rámci spoločného projektu ale spoluprácu, pomocou ktorej by sme mohli oboznámiť verejnosť s lesom ako súborom rastlín, živočíchov, prostredia a vzájomnými vzťahmi medzi nimi, s prácou lesníkov, s hospodárením v lesoch vo všetkých jeho etapách, s ťažbou a spracovaním dreva s využitím ekologických technológií. Našou ambíciou je sprístupniť les a jeho zákonitosti a benefity pre človeka aj ľuďom žijúcim v mestách. Výmena skúseností a spolupráca je prospešná pre obe strany a umožní aplikáciu efektívnych metód vo vlastnom systéme nielen v oblasti komunikácie. Tento projekt zároveň posilňuje územné prepojenie.

Hlavný cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je založenie trvalej tradície v sociálno-kultúrnej spolupráci medzi dvoma subjektmi obhospodarujúcimi štátne lesy (LESY SR, š. p., Odštepný závod Rimavská Sobota a EGERERDŐ Zrt.) a ich spoločným úsilím osloviť čím väčšiu skupinu detí, mládeže a dospelej verejnosti minimálne v území priamo obsiahnutom v projekte, ale prostredníctvom webovej stránky a internetového náučného kvízu aj kdekoľvek v Maďarsku a na Slovensku.

Špecifické ciele projektu:
- spolupráca pri organizovaní spoločných kultúrno-vzdelávacích podujatí pre deti ( "Deň s lesníkom", "Štyri dni s lesníkom", "Les rozpráva", "Spoznaj les")
- vytvorenie neformálnych priateľských a kolegiálnych kontaktov na oboch stranách hraníc, pomocou organizovania a spoločného vyhodnocovania súťaží, spoločných výmenných pobytov detí na Slovensku a v Maďarsku, pracovných stretnutí,
- vzájomnou výmenou skúseností a nadväzovaním kontaktov prispieť k multikultúrnemu charakteru regiónu a integrácii cieľových skupín do cezhraničnej spolupráce,
- prispieť k formovaniu ekologického cítenia mládeže a vhodnými učebnými pomôckami a materiálmi spestriť a doplniť vyučovanie environmentálnej výchovy na školách,
- dať deťom možnosť zažiť a spoznať prácu lesníka na vlastnej koži.

Rozpočet projektu:
Celkový rozpočet projektu predstavuje 138 343,08 EUR, z čoho 114 592,08 EUR pozostáva zo zdrojov ERDF, 16 833,84 EUR zdroje zo štátneho rozpočtu a 6 917,15 EUR predstavuje vlastné spolufinancovanie projektových partnerov.

Cieľové skupiny:
- lesníci na oboch stranách projektu ( LESY SR, š. p. a Egererdő Zrt.)
- žiaci 2-4. tried základných škôl z Rimavskosobotského okresu a z mesta Eger a okolia na súťažiach a výletoch
- žiaci materských, základných škôl a stredných škôl v okrese Rimavská Sobota a v Egri aj žiaci vysokých škôl
- vedenia a pedagógovia škôl v okrese Rimavská Sobota a v Egri
- obyvatelia miest konania akcie "Deň s lesníkom" a blízkeho okolia, turisti
- predstavitelia mesta Eger a Rimavská Sobota - zástupcovia regionálnych aj národných médií
- pracovníci všetkých zariadení a inštitúcii, ktoré navštívime počas spoločných pobytov "Štyri dni s lesníkom" na Slovensku a v Maďarsku
- všetci návštevníci webovej stránky.

Hlavné aktivity projektu:
Začiatkom projektu je 1. október 2012. Otváracia konferencia bude v druhom októbrovom týždni, počas nej bude oficiálne vyhlásená literárno-výtvarná súťaž pre žiakov 2.-4. ročníka základných škôl v okrese Rimavská Sobota a v meste Eger pod názvom "Les rozpráva...". Uzávierka zasielania súťažných prác je určená na 14.12.2012. Po nej prebehne fotografovanie a umiestnenie všetkých prác na spoločnej webovej stránke. Od 21.12.2012 bude prebiehať hlasovanie na Facebooku a ukončené bude 17.1.2013. Spolu so zastavením hlasovania bude sprístupnený aj náučný kvíz, ktorý zároveň bude jednou z foriem prípravy na vedomostnú súťaž "Spoznaj les.". V polovici januára 2013 prebehne 1. projektové stretnutie organizované maďarskou stranou, na ktorom budú ku jednému družstvu SK a jednému HU, ktoré vyšli z výsledkov hlasovania, projektovým tímom vybrané ďalšie 4 družstvá z každej krajiny. Výhercovia súťaže "Les rozpráva..." získavajú účasť na domácom pobyte " Štyri dni s lesníkom". V poslednom januárovom týždni 2013 sa uskutoční recepcia a vernisáž v školách s najväčším počtom odovzdaných prác. Na koniec marca je naplánované 2. pracovné stretnutie, organizované slovenskou stranou. Príprava na vedomostnú súťaž "Spoznaj les" bude prebiehať od 1.2.2011 a vyvrcholí 22.04.2013 zápolením osemčlenných družstiev (vedomostný test a poznávačka, zručnosti), z ktorých odborná porota vyberie 5 víťazných na Slovensku a 5 v Maďarsku. Víťazné družstvá spolu so svojimi učiteľmi získavajú účasť na zahraničnom pobyte "Štyri dni s lesníkom", ktoré sa uskutoční v máji 2013 na Slovensku a v septembri 2013 v Maďarsku. Programom 3. pracovného stretnutia, organizovaného maďarskou stranou v júli 2013, bude vyhodnotenie podujatia "Štyri dni s lesníkom" na Slovensku a príprava podujatia "Štyri dni s lesníkom" v Maďarsku, ktoré bude v septembri 2013 v Egri. Záverečná konferencia bude v septembri 2013, po nej ešte prebehne hodnotiaci seminár a 4. pracovné stretnutie na Slovensku.

Pozvánka na úvodnú konferenciu (PDF, 1,1 MB)
Informácie o súťaži "Les rozpráva..." nájdete na informačnom plagáte (PDF, 158 kB)
Registračný formulár (PDF, 241 kB)

Prihlásiť do vedomostnej súťaže „Spoznaj les“ (PDF, 167 kB) treba prostredníctvom registračného formulára (PDF, 407 kB) najneskôr do 15.3.2013.

Bližšie informácie a súťažné podmienky nájdete v informačnom letáku (PDF, 680 kB) k projektu a na webovej stránke projektu www.huskforchildren.eu (použiteľná až od 14.12.2012).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„OBSAH TOHTO OZNÁMENIA NEREPREZENTUJE OFICIÁLNE STANOVISKO EURÓPSKEJ ÚNIE“.
www.hungary-slovakia-cbc.eu