Lesníci z V4 pripravujú spoločnú príručku pre lesných pedagógov

Lesníci z V4 pripravujú spoločnú príručku pre lesných pedagógov

Obrázok Logo Program                                      Obrázok Logo Visegrad Fund

V4 foresters preparing guide for forest pedagogues

State foresters from Hungary, Poland, Czech Republic and Slovak Republic are preparing guide for forest pedagogues, which will be focused to organize educational exchange stays for children. Guide will be published on the project partners’ websites and its form will allow using it for public.

Project „Initial program of forest pedagogues’ exchange“, supported by the International Visegrad Fund by the amount of 11 000 EUR, is the pilot project of forestry organizations of Visegrad countries. Four project partners - LESY SR, state enterprise, PGL LP Regional Directorate of State Forests in Katowice, Ipoly Forest PLC., Forests of the Czech Republic, state-owned enterprise, represented by 32 forest pedagogues, will realize during three workshops educational activities, where they will share their experience in the field of forest pedagogy with practical examples at the forest pedagogues centres as well as directly in the forest under the supervision of forest pedagogues from each country. Knowledge and experience gained on these workshops will be processed into the Visegrad Guide for forest pedagogues in V4 languages. The aim of V4 countries is to educate children and youths by means of people who are professionally connected with the nature and will interpret to children the principles of the nature in a way, that they would respect the environment and will gain through this our activity respect to the nature, which will be based on the balanced relationship of human and nature.

 

Lesníci z V4 pripravujú spoločnú príručku pre lesných pedagógov

Štátni lesníci z Maďarska, Poľska, Českej republiky a Slovenska pripravujú príručku pre lesných pedagógov, ktorá bude zameraná na organizáciu a aktivity viacdňových pobytov detí základných škôl. Príručka bude voľne dostupná na internetových stránkach všetkých partnerov a forma jej vypracovania umožní využívať jej obsah aj širokej verejnosti.

Projekt „Pilotný program výmeny lesných pedagógov“, spolufinancovaný z prostriedkov Vyšehradského fondu vo výške 11 000 €, je pilotným projektom lesníckych organizácií krajín V4. Štyria partneri projektu - LESY Slovenskej republiky, š. p., Lesy České republiky, s. p., RDLP w Katowicach a Ipoly Erdő, Zrt. v zastúpení 32 osôb budú počas troch študijných výjazdov realizovať vzdelávacie aktivity, v rámci ktorých si lesní pedagógovia navzájom vymenia praktické skúsenosti počas seminárov s názornou ukážkou v učebniach lesnej pedagogiky ako aj priamo v lese pod vedením lesných pedagógov. Poznatky získané počas týchto návštev budú spracované vo forme Vyšehradskej príručky pre lesných pedagógov vo všetkých štyroch jazykoch krajín V4. Cieľom všetkých štyroch lesníckych organizácií je vychovávať deti a mládež prostredníctvom ľudí profesionálne spätých s prírodou, ktorí budú ozrejmovať deťom priame zákonitosti prírody tak, aby mládež a deti rešpektovali v ďalších obdobiach životné prostredie, aby mali prostredníctvom tejto aktivity vytvorený vzťah k prírode, ktorý bude založený na báze spolužitia človeka a prírody.