Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely

Obrázok Logo SK HU

Program Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014 -2020

 

Identifikačné číslo projektu: SKHU/1601/1.1/002

Akronym projektu: SK-HU FORESTERS AND BEES

Oficiálny názov projektu: The Hungarian and Slovak foresters bee project

Slovenský názov projektu: MAĎARSKÍ A SLOVENSKÍ LESNÍCI PRE VČELY

Názov vedúceho prijímateľa: VÉRTESI Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Vértešská lesnícka a drevárska akciová spoločnosť)

Názov cezhraničného prijímateľa: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 

Celkový schválený rozpočet: 1 093 136,37 €

ERDF - 929 165,91 € (85 % rozpočtu – Európsky fond regionálneho rozvoja)

Rozpočet Vértesi Erdő Zrt.: 592 185,65 €

Rozpočet LESY SR, š. p.: 500 950,72 €

Trvanie projektu: 01. 11. 2017 - 30. 06. 2020

Zdôvodnenie projektu:

Z hľadiska existencie ľudstva je význam včiel neodškriepiteľný ba priamo existenčný. Včely sú deťmi lesa, patria medzi pôvodných obyvateľov lesa a v minulosti to bolo samozrejmé, že štátne lesy, lesníci, mali včelstvá a venovali sa aj včeláreniu. Lesy Slovenskej republiky, Odštepný závod Topoľčianky až do roku 1991 vlastnil 170 rodín.

Postupná strata diverzifikácie, choroby a vplyv zmien zapríčinili to, že sa s včelárením prestalo,  čo spôsobilo značné celkové oslabenie včelárenia, výroby včelích produktov ako aj ďalších tradícií na vidieku. V roku 2013 Vértesi Erdő Zrt. z vnútorných pohnútok  podchytilo skryté možnosti tohto  vymierajúceho remesla. V súčasnosti majú takmer 100 rodín, ktoré znášajú  z plôch, na ktorých hospodária, čím majú zabezpečené všetky predpoklady na výrobu medu vynikajúcej kvality.

Tento  projekt   je cestou  k náprave, obnove tradície chovu  a prinavráteniu pozitívnych vplyvov včelstiev na vidiecku krajinu a môže pozitívne ovplyvniť  formovanie  mladých ľudí alebo prebudiť  ich  záujem o chov včiel. Tým sa podporí celková situácia, nakoľko aj Európa tiež čelí problému s ústupom včelárstva, keďže zabezpečuje len približne 60 %  svojej potreby medu.

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU:

Zachovanie, ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva spoločným obnovením včelárskych tradícií v lesníctve ako dedičstva maďarských a slovenských vidieckych oblastí v úzkom vzťahu s lesmi.

Pre budúcnosť je veľmi dôležité zvýšiť povedomie ľudí v pohraničnej oblasti o význame včelárstva, organizovať praktické workshopy a vytvoriť vzdelávacie zázemie pre poznanie kultúry, histórie a prírody, v celej včelárskej tradícii a zlepšiť kvalitu životného prostredia s kvalitou včelárskych pasienkov a rozvojom krajiny a vidieka. Zriadené komplexné zariadenia vo Vértestolne a Szomod v Maďarsku a v Topoľčiankach s obyvateľstvom viac ako 80 000 ponúkajú príležitosti na podporu včelárstva, vzdelávania, poznávania regiónu a jeho prírodného bohatstva. Činnosti sa budú vykonávať vo vnútri nových objektov (modelové spracovateľské závody) a v teréne na modelových včelárskych farmách s prezentáciou skutočného života včiel, na revitalizovaných včelích pastvinách a tiež v celej škále verejných podujatí propagujúcich včelárske výrobky a včelárstvo.

Špecifické ciele projektu:

  • Obnoviť tradíciu chovu včiel a spracovanie včelích produktov v lesníctve,

  • Lepšie zužitkovať prírodný a kultúrny potenciál regiónov spracovaním včelích produktov a tým podporiť udržateľný rast miestnych vidieckych ekonomík,

  • Posilniť úrodnosť poľnohospodárskych kultúr a ovocných drevín cez aktívnu prácu včelstiev – opeľovaním,

  • Podporiť výchovno-vzdelávaciu funkciu cieľovej skupiny deti a mládeže na zvyšovanie environmentálneho povedomia,

  • Realizáciou špecifických cieľov zvýšiť príťažlivosť a návštevnosť pohraničnej oblasti.

AKTIVITY PROJEKTU

Úvodná tlačová konferencia

ODBORNÁ EXKURZIA

VČELÁRSKY DEŇ V MAĎARSKU

DEŇ VČELÁRSKYCH PRODUKTOV

ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA

 

ROZPOČET PROJEKTU:

Celkový rozpočet projektu predstavuje 1 093 136,37 EUR, z čoho 929 165,91 EUR pozostáva zo zdrojov ERDF. Rozpočet podniku LESY Slovenskej republiky, š. p. predstavuje 500 950,72 EUR a z toho 50 095,07 EUR budú vlastné zdroje prijímateľa.

CIEĽOVÉ SKUPINY:

S ohľadom na charakter predmetného projektu, je možné zadefinovať štyri hlavné cieľové skupiny:

  • Hlavnou priamou cieľovou skupinou sú deti a mládež (od materských až po vysoké školy), pre ktoré bude mať projekt priamy vplyv na ich budúce profesné zameranie. Táto cieľová skupina bude užívateľom skanzenu, muzeálnej zbierky, ale i aktuálnych predmetov potrebných k chovu včiel v enviroučebni.

  • Ďalšiu nemenej dôležitú cieľovú skupinu bude prezentovať odborná i laická včelárska verejnosť.Pre túto skupinu sa bude konať celá rada odborných, ale populárno-náučných podujatí, kde budú oboznamovaní s novými poznatkami v oblasti včelárstva a spracovania včelích produktov, alebo bude priestor pre výmenu skúseností medzi včelármi zo slovensko-maďarského pohraničia. Maďarskí včelári patria medzi včelársku špičku v kvalite a kvantite vyprodukovaného medu v Európe.

  • Treťou cieľovou skupinou budú záujemcovia o včelárstvo, ktorí spojením počutej teórie s ukážkami z praxe prejavia záujem o problematiku a v budúcnosti sa stanú včelárskymi odborníkmi. Výhody včelárstva sú v pozitívnom pôsobení včelích produktov na zdravie ľudí, zvyšujú zamestnanosť ľudí na vidieku, majú kladný vplyv na psychiku ľudí pracujúcich so včelstvami, opeľovanie poľnohospodárskych plôch, lúk, sadov a záhrad. Z týchto všetkých dôvodov je potrebné včelárstvo ako tradíciu ľudí z vidieka zachovať pre budúce generácie.

  • Zároveň projekt, ale i obnova včelárskej tradície bude mať nepriamy vplyv na nárast zamestnanosti v oblasti stolárstva, u spracovateľov vosku, producentov včelárskych potrieb a spracovateľov liečivých rastlín.


Popis prijímateľa:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik  boli zriadené  Ministerstvom pôdohospodárstva  a rozvoja  vidieka SR.  Je  štátnym podnikom  na uspokojovanie  verejnoprospešných záujmov, ktorého hlavnou úlohou je  spravovanie  lesného a iného  majetku  vo vlastníctve Slovenskej republiky. Je hospodárskou organizáciou s právom trvalej podnikateľskej činnosti, trvalou prevádzkovou výrobou a obchodom. V rámci verejno-prospešných aktivít okrem klasických lesníckych činností  spravuje  unikátny Lesnícky  skanzen vo Vydrove, viac ako 20 lesníckych náučných chodníkov,  unikátny park v Topoľčiankach a Palárikove.  Realizuje  lesnú pedagogiku, ktorou  sa snaží deti environmentálne  vychovávať a oboznamovať ich s lesom, s prácou lesníkov, ale aj ďalšími prírodnými hodnotami. Lesy SR, š. p. Odštepný závod Topoľčianky patria k jedným  z organizácií, ktoré sa  úspešne  podieľali  na záchrane  zubra  hrivnatého a jeho chovu sa venujú viac ako 55 rokov. 

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.lesy.sk

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„OBSAH TOHTO OZNÁMENIA NEREPREZENTUJE OFICIÁLNE STANOVISKO EURÓPSKEJ ÚNIE“.
www.skhu.eu

Tlačová správa - Lesníci naštartovali projekt - včely (PDF, 477 kB)

Tlačová správa - Lesníci naštartovali projekt - včely.en (PDF, 475 kB)

Tlačová správa - Lesníci naštartovali projekt - včely.hu (PDF, 475 kB)

 

Objednávky (PDF, 545 kB)

Faktúry (PDF, 580 kB)