Poľovnícky a lesnícky klaster

Obrázok Banner HU SK

Hunting and forestry cluster to promote sustainable cross-border development
Erdészeti és Vadászati klaszter a határon átnyúló fenntartható fejlődés elősegítésére
Poľovnícky a lesnícky klaster ako nástroj udržateľného cezhraničného rozvoja

Skrátený názov projektu: Hunting and forestry cluster / Vadászati és Erdészeti Klaszter / Poľovnícky a lesnícky klaster

Kód projektu: HUSK/1001/1.1.2/0022
Implementácia projektu bola schválená na zasadnutí Spoločného monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika dňa 8. júna 2011.

Partneri projektu:
Vedúci partner projektu: Ipoly Erdő Zrt. (Ipeľské lesy a. s.)
Cezhraničný partner: Regionálna rozvojová agentúra Stredného Poiplia
Maďarský partner projektu: Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Obchodná a priemyselná komora Novohradskej župy),
Slovenskí partneri: Národné lesnícke centrum Zvolen, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica

Rozpočet projektu:
Celkový schválený rozpočet projektu: 367 074 EUR, z toho:

  • podpora zo zdrojov ERDF: 300 100 EUR
  • štátne spolufinancovanie: 48 620 EUR
  • spoluúčasť partnerov vo výške 5 %: 18 354 EUR

Trvanie projektu:
Implementácia jednotlivých projektových aktivít začala 01.02.2012 a dĺžka trvania projektu je naplánovaná na 24 mesiacov.

Ciele projektu:

Hlavný cieľ programu: zvýšenie ekonomickej konkurencie, hospodárskej spolupráce a ochrana prírodných hodnôt v prihraničných maďarských (Novohradskej a Peštianska župa) a slovenských (Banskobystrická a Nitrianska VÚC) oblastí.

Špecifickým cieľom projektu je zlepšenie podnikateľského prostredia pre subjekty vykonávajúce činnosti v lesníctve, poľovníctve, a turistike, pomocou vytvorenia cezhraničného klastra.

Cieľová skupina:
Priamou cieľovou skupinou projektu sú členovia klastra, ktorý bude vytvorený (dohromady asi 300 členov klastra na oboch stranách hranice): súkromní a štátni majitelia a obhospodarovatelia lesa, poľovnícke združenia, spracovatelia a obchodníci s divinou a nedrevných produktov z lesa, majitelia objektov slúžiacich na poľovnícku turistiku, majitelia penziónov poskytujúce všeobecné turistické služby, ktoré možno rozvíjať z aspektu ekoturizmu, ako aj školy v prírode.

Očakávané výsledky:

Výhody poskytované pripájajúcim sa členom klastra: Členovia klastra budú mať prístup k databáze klastra, môžu sa oboznámiť s potenciálnymi partnermi, s ich činnosťou, ako aj voľnými kapacitami. Toto umožní aktívnu hospodársku spoluprácu medzi členmi a lepšie využívanie ich zdrojov. V rámci projektu budú vypracované pre členov klastra marketingové štúdie (3 v maďarskom jazyku, a 3 v slovenskom jazyku) zamerané na:

  • získavanie a využívanie biomasy, ako obnoviteľného zdroja energie,
  • poľovníctvo,
  • ekoturistika, s dôrazom na využívanie lesnej pedagogiky.

Obrázok Tabuľka Zdroje financovania


Ďalšie informácie nájdete na stránke vedúceho partnera: www.ipolyerdo.hu/husk/

 Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„OBSAH TOHTO OZNÁMENIA NEREPREZENTUJE OFICIÁLNE STANOVISKO EURÓPSKEJ ÚNIE“.
www.hungary-slovakia-cbc.eu

Informačný hárok o projekte (PDF, 372 kB)
Tlačová správa (PDF, 459 kB)
Zakladacia listina (PDF, 2,2 MB)
Etický kódex (PDF, 1,4 MB)
OPP (PDF, 1,3 MB)
Žiadosť o členstvo PLK_SK (PDF, 288 kB)

Marketingové štúdie:

Dotazníky: