Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine

Obrázok Logo HU SK

Názov projektu: Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine
Akronym: HU-SK FOR FORESTS
Identifikačné číslo projektu: HUSK/1101/2.2.1/0354
Názov vedúceho partnera: IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Názov cezhraničného partnera: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Začiatok realizácie projektu: 01. 12. 2012
Ukončenie projektu: 30. 11. 2014
Výška podpory z ERDF: 657 559,53 EUR
Webová stránka projektu: www.huskforforests.ipolyerdo.hu

Zdôvodnenie projektu
Na konferenciách ministrov o ochrane lesov sa pravidelne vracia téma ochrany lesov v jednotlivých regiónoch a zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesa. Projekt „Spoločne za ochranu prirodzených lesov v pohoriach Börzsöny, Cserhát Štiavnické vrchy a na Krupinskej planine“ dáva priestor na spoluprácu medzi slovenskými a maďarskými štátnymi lesníkmi, spája regionálne iniciatívy v záujme štátnych lesov a spolupracujúcich regiónov. V poslednom čase časté prírodné katastrofy stavajú lesníkov pred neľahké úlohy. Medzi inými v júli 1999 na slovenskej strane vznikli obrovské škody spôsobené vetrom, lesy na podmáčanej pôde v plne olistenej korune neodolali silnému vetru. Nakoľko úroda žaluďov a bukvíc bola veľmi bohatá, nebola potreba umelého zalesňovania veľkého rozsahu a vo vzniknutých veľkoplošných mladinách našla zver vynikajúce prostredie pre seba a spôsobila veľké škody. Niekde boli dubiny tak poškodené, že ich prerástli hrab i agát, resp. už nie je možné z nich vypestovať kvalitné dubiny. Na maďarskej strane v lesoch obhospodarovaných vedúcim partnerom sa rozšírili invazívne druhy (agát, pajaseň, pohánkovec japonský) v takej miere, že pôvodné druhy a nimi tvorené spoločenstvá sa nedokážu sami obnovovať prirodzenou cestou. Partneri v rámci projektu chcú stabilizovať ohrozené rovnoveké a homogénne porasty a premeniť ich na porasty heterogénne z viacerých pôvodných druhov. Obsahová stránka projektu je uskutočnenie lesopestovných prác a činností v záujme ochrany lesa, ktorých výsledkom bude trvalé plnenie úloh lesa - hospodárskych, ochranných a rekreačných nárokovaných širokou verejnosťou - spoločnosťou.

Hlavný cieľ projektu
Hlavným cieľom projektu je ochrana prírodných hodnôt, všeobecné ciele sú nasledovné:
- Udržanie a obnova prírodného prostredia v pohoriach Börzsöny, Cserhát, Štiavnické vrchy a na Krupinskej planine zmenou a zabezpečením pôvodnej drevinovej štruktúry lesných porastov a potlačením invazívnych druhov,
- Rozvoj technológií viažucich sa na prírode blízke obhospodarovanie lesov na územiach ochrany prírody a NATURA 2000. 
Špecifické ciele:
- Ochrana a obnova prírodných hodnôt zmenou štruktúry lesných porastov. Rozvojovým cieľom je premena stanovištne nevhodných, nepôvodných porastov na porasty stanovištne vhodné, charakteristické pôvodnými druhmi, stabilné a udržateľné spoločenstvá.
- Udržanie vyrovnaného lesného prostredia (klimatické, pôdne a hydrologické pomery).
- Obnova prostredia potláčaním invazívnych druhov. Rozvojovým cieľom je potlačenie invazívnych druhov vklinených do pôvodných porastov a šíriacich sa ďalej (agát, pajaseň, pohánkovec japonský).
Investície do ochrany prírody:
- Rozvojovým cieľom je obstaranie mobilného, montovateľného približovacieho šmyku, ktoré nám umožní z hľadiska ochrany prírody v ťažko prístupných terénoch ohľaduplné približovanie a prírode blízke obhospodarovanie lesa.
- V lesoch postihnutých veternou kalamitou v rámci prírode blízkeho obhospodarovania vytvoriť podmienky na rozvoj prirodzene obnovených porastov (dubiny, bučiny, dubové bučiny) a aj zabrániť značným škodám spôsobených zverou.
- Zmena štruktúry porastov poškodených zverou a podsadba.

Rozpočet projektu
Celkový rozpočet projektu predstavuje 792 954,00 EUR, z čoho 657 559,53 EUR pozostáva zo zdrojov ERDF, 95 746,77 EUR zdroje zo štátneho rozpočtu a 39 647,70 EUR predstavuje vlastné spolufinancovanie projektových partnerov.

Miesto realizácie projektu
Plánovaný projekt sa uskutoční v Maďarsku, regióny Stredné Maďarsko a Severné Madarsko, v rámci toho župách Nógrád a Pest, v malých regiónoch Szob, Vác, Salgótarján, Szécsény, Rétság a Balassagyarmat, v obciach: Bárna, Borsosberény, Diósjenő, Ipolytölgyes, Karancskeszi, Litke, Nógrádszakáll, Kismaros, Letkés, Romhány, Hont, Berkenye, Salgótarján, Zebegény, Nagymaros, Alsópetény, Legénd, Kemence.
Plánovaný projekt na Slovensku, vyššie územné celky Banská Bystrica a Nitra, v rámci toho v obciach Čelovce, Drieňovo, Čabradský Vrbovok, Medovarce, Opava, Plášťovce, Ladzany, Dekýš, Vysoká, Lišov, Dolné Devičany, Bátovce, Horné Jabloňovce, Gondovo, Bohunice, Pukanec, Beluj, Žibritov, Devičie, Ladzany, Sv. Anton, Banská Štiavnica, Prenčov, Beluj, Sitnianska Lehôtka, Krnišov, Ilia, Počúvadlo. Každá obec sa nachádza na programovom území.

Cieľové skupiny:
Les je pre Zem a jej obyvateľov jedným zo zdrojov života, je to prostredie závislé od prírodných činiteľov, ale aj ľudských zásahov. Les je spoločenstvo na najvyššej úrovni, ktoré zahŕňa v sebe v pôde žijúce mikroorganizmy, na pôdnom povrchu machy, huby, byliny a dreviny, v ňom žijúci hmyz, vtáky a zver. Najdôležitejšie účinky lesa:
- najväčší spotrebiteľ CO2 (viazanie uhlíka) a producent kyslíka,
- najväčší producent organických látok, drevo je najvýznamnejšou obnoviteľnou surovinou, zdrojom energie a ďalších lesných produktov,
- reguluje vodné zásoby,
- ovplyvňuje mezo- a makroklímu,
- pomaly jediným miestom nepretrhnutého potravinového reťazca,
- najvýznamnejší ochranca prostredia,
- je jedinečná jeho ozdravujúca a regeneračná schopnosť,
- jeho kultúrny a estetický vplyv je nepostrádateľný zdroj.
Cieľovou skupinou je obyvateľstvo územia (Börzsöny, Cserhát, Štiavnické vrchy, Krupinská planina) a návštevníci. Uskutočnenie projektu cez plánované aktivity (zmena štruktúry porastov, potláčanie invazívnych druhov, využívanie technológií šetrných voči prírode, činnosti pre prirodzené lesy a publikovanie poznatkov) zlepšia stav prirodzených lesov a k nim sa viažucich rastlinných spoločenstiev, v konečnom meradle lepší stav lesov a je v záujme ochrany prírodných hodnôt.

Aktivity v rámci projektu
· Otváracia konferencia - Pozvánka (PDF, 532 kB)
· Verejné obstarávanie
· Hlavné opatrenia za prirodzené lesy
· Stretnutia k vyhodnoteniu postupu realizácie projektu
· Seminár pre slovenských a maďarských odborníkov o prírode blízkom obhospodarovaní lesov
· Záverečná konferencia

Bližšie informácie nájdete v zborníku referátov (PDF, 792 kB) k otváracej konferencii projektu a na webovej stránke projektu www.huskforforests.ipolyerdo.hu (dostupná neskôr).
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„OBSAH TOHTO OZNÁMENIA NEREPREZENTUJE OFICIÁLNE STANOVISKO EURÓPSKEJ ÚNIE“.
www.hungary-slovakia-cbc.eu
Stránka vytlačená z www.lesy.sk