LESY Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo vyhlasujú verejné obchodné súťaže

Verejné obchodné súťaže na predaj

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo
Námestie SNP č. 8, 975 66  Banská Bystrica

 

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

  • „Dielne Pezinok“stavba: dielňa s.č. 5152 na p.č. 2908/3; pozemky: p.č. 2908/3, 2908/7, 2908/9, 2908/10; vrátane hnuteľného majetku; príslušenstvo-vonk.úpravy /neevidované na LV/ - prehľad v súťaž. podmienkach, k. ú. Pezinok
  • „Dielne Smolenice-staré“stavba: dielne bez s.č. na p.č. 588; pozemky: p.č. 588, 582/8; príslušenstvo-vonk.úpravy /neevidované na LV/ - prehľad v súťaž. podmienkach, k. ú. Smolenice
  • „Hospodárska budova-senník, pozemky“ stavba:HB-senník bez so s.č. na p.č. 993/10; pozemky p.č. 993/10 a 993/9; príslušenstvo-vonk.úpravy /neevidované na LV/ - prehľad v súťaž. podmienkach, k. ú. Pezinok

    Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Moravčík
Číslo tel:048/43 44 265
Fax: 048/43 44 195
Mobil: +421 918 333 009
E-mail: juraj.moravcik@lesy.sk

Súťažné návrhy možno posielať v lehote do 24.06.2009 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.