Lesy SR, OZ Prešov vyhlasuje verejno obchodnú súťaž

L e s y Slovenskej republiky, štátny podnik, O d š t e p n ý z á v o d P r e š o v
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na dodávku služieb v lesníckych činnostiach na rok 2010.

L e s y Slovenskej republiky, štátny podnik

O d š t e p n ý     z á v o d    P r e š o v

Obrancov mieru č. 6, 080 01 Prešov

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na dodávku služieb v lesníckych činnostiach na rok 2010.
Predmet súťaže: Dodávka služieb v pestovnej a ťažbovej činnosti na lesných správach OZ Prešov.
Súťažné návrhy treba doručiť na Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6 , 080 01 Prešov
v termíne do 21.12.2009 do 14: 00 hod.
Podklady k predmetu súťaže si môžu uchádzači vyzdvihnúť na nižšie uvedených lesných správach
Kontakt:
1. Lesy SR, š.p.Lesná správa Hrabušice, Hlavná 198, 053 15 Hrabušice
Kontaktná osoba: Ing. Ján Kašpárek, t.č. +421 908 992 827 
2. Lesy SR š.p., Lesnáspráva Hanušovce, Kukureliho 553, 094 31 Hanušovce n./T.
Kontaktná osoba: Ing. Ján Hricko, t.č. +421 908 645 467
3. Lesy SR š.p.,Lesná správa Zlatá Baňa, Zlatá Baňa č.1, 082 52 Kokošovce
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Lelák, t.č. +421 918 334 150
Kontaktné osoby za OZ Prešov: Ing. Róbert Mušinka, t.č. +421 918 444 311
p. Miroslav Kováč, t.č. +421 918 334 138

Súťažné podmienky sú uverejnené na internetovej stránke Lesov SR š.p.www.lesy.sk
v dňoch 9.12.2009 – 21.12.2009

súťažé podmienky.pdf