OZ Čadca - verejná obchodná súťaž MES Orava

Verejná obchodná súťaž MES Orava

LESY SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Čadca
Ul. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca

Vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na realizáciu stavby - MES Orava Oščadnica - spevnené plochy

Súťažné podmienky pre verejnú obchodnú súťaž