OZ Námestovo - obchodná verejná súťaž

OZ Námestovo - obchodná verejná súťaž na dodávku stavebných prác Lesná cesta KLUTKA - OKÁLKA - SVÄTÁ ZEM

Lesy SR š.p., Banská Bystrica

Odštepný závod Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo

podľa ustanovenia § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

 

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž na dodávku stavebných prác na akciu:

"Lesná cesta KLUTKA - OKÁLKA - SVÄTÁ ZEM"

okres Námestovo

Súťažné podmienky v prílohe (PDF)

Informácie: Ing. Aladár Trnovký

                   mobil: 0907 879237

                   e-mail: aladar.trnovsky@lesy.sk