OZ Rimavská Sobota vyhlasuje

obchodno- verejnú súťaž pre pestovateľskú činnosť

Vyhlásenie obchodno – verejnej súťaže

  1. Vyhlasovateľ: Lesy SR, š.p. Odštepný závod Rimavská Sobota, Potravinárska 1855,

979 80 Rimavská Sobota
Zastúpený Ing. Matúšom Výbochom, riaditeľom OZ


2. Predmet súťaže: Práce v pestovateľskej činnosti pre rok 2010


3. Miesto realizácie a kontaktná osoba:

Lesný celok /LC/ Lesy Klenovec
Lesný celok /LC/ Lesy Tisovec

Ing. Elena Kovácsová, pestovateľka OZ Rimavská Sobota, mobil : 0918335281
Ing. Miroslav Kiapeš, vedúci LS Klenovec, 0918 335 114
Ing. Peter Ružička, vedúci LS Brádno –Tisovec, 0918 335 151


4. Termín a miesto podávania súťažných návrhov:

Podávanie súťažných ponúk do 29.12.2009 do 12°° hod. na OZ Rimavská Sobota –
sekretariát riaditeľa

Súťažné podmienky stiahnete TU !