OZ Šaštín - verejná obchodná súťaž

OZ Šaštín - verejná obchodná súťaž - ES Rohožník

LESY SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Šaštín

Vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž  - Expedičný sklad dreva Rohožník - spevnené plochy - stavebné úpravy

Súťažné podmienky pre verjno obchodnú súťaž - VOS_ES_Rohoznik.pdf