OZ Slovenská Ľupča - Výzva na predkladanie ponúk (zadávanie podprahovej zákazky)

Projekt ozdravných opatrení na OZ Slovenská Ľupča na roky 2010 - 2012

Výzva na predkladanie ponúk

(zadávanie podprahovej zákazky)

 

1.      Identifikácia obstarávateľskej organizácie

Názov:  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča

Kontaktné miesto:  Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča

IČO:  36 038 351

Adresa:

Obec (mesto): Slovenská Ľupča

PSČ: 976 13

Ulica: Lichardova 52

Kontaktná osoba: Ing. Ján Šarík

Telefón: 048/471 57 30

Fax: 048/418 74 53

Elektronická pošta: jan.sarik@lesy.sk

Internetová adresa: www.lesy.sk

 

2.      Predmet zákazky

Zákazka na poskytovanie služieb.

 

3.      Názov predmetu zákazky
              Projekt ozdravných opatrení na OZ Slovenská Ľupča na roky 2010 - 2012

 

4.      Rozdelenie predmetu zákazky na časti

                     ÁNO                                              

V prípade rozdelenia zákazky na časti, ponuky môžu byť predložené na:

viacero častí                                3

V prípade rozdelenia zákazky na časti, predmet zákazky je rozdelený na nasledujúce časti:  

A. Predajná č. 1

B. Predajná č. 2

C. Brusno

 

5.      Opis predmetu zákazky

Čistenie plôch po ťažbe, Umelá obnova lesa, Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove, Ochrana MLP proti zveri, Plecí rub-odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov, Ochrana lesa -práca s lapačmi, Ochrana lesa- asanácia tenčiny, porastová hygiena

 

6.      Miesto dodania predmetu zákazky

OZ Slovenská Ľupča - LS Predajná a LS Brusno

 

7.      Kategória služby (podľa prílohy č. 2 alebo 3 k zákonu č. 25/2006 Z. z.)

27  Ostatné služby

 

8.      Spoločný slovník obstarávania (CPV)

 Hlavný predmet   77.23.00.00-1

                                     77.23.16.00-4  

 

9.      Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky

Rozsah je súčasťou podrobnej špecifikácie z hľadiska vecného a je uvedený v prílohe súťažných podkladov.

 

10.    Možnosť predloženia variantných riešení:

NIE               

 

11.  Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:

Predpokladané ukončenie dodávky:  31.12.2012

 

12.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi,

-          faktúra sa považuje za doručenú ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo osobne prevzatá Project Managerom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturácia bude vykonávaná mesačne,

-           lehota splatnosti je 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi (súčasný systém vystavovania faktúry – bez samofakturácie),

-          objednávateľ skontroluje údaje uvedené vo faktúre  a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry na OZ.

-          objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.

-           faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 15 zákona č. 222/04 Z. z. a protokol o prevzatí prác potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ ju vráti na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.

-          dodávateľ súhlasí so samofakturáciou realizovanou objednávateľom.

Obstarávateľ neposkytuje preddavok.

 

13.  Podmienky účasti záujemcov: 

§ 26 ods. 1 písm. c) - nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku – čestným prehlásením nie starším ako tri mesiace

§ 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu

 nie starším ako tri mesiace

 § 28 ods. 1 písm. a) - zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov (podľa tabuľky v prílohe súťažných podkladov):

Þ     ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

Þ     ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ

Þ     zoznam služieb - uchádzač predloží na rovnaký alebo podobný predmet obstarávania ako je uvedené v oznámení o vyhlasní VO, realizovaných v objeme minimálne 40 000 tis. EUR bez DPH v každom roku, v rokoch 2007, 2008, 2009

 

14.  Podmienky poskytnutia súťažných podkladov

Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:

- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.       

 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 29.01.2010 do 12:00 hod.

Úhrada za súťažné podklady:  NIE               

15.  Lehota  a miesto na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk – dátum:  09.02.2010 čas: do  12:00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1    

 

16.  Otváranie ponúk:

Dátum a čas otvárania ponúk:  10.02.2010  o  14:00 hod.

Miesto otvárania ponúk:  Lesy SR, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog - zasadačka

 

17.  Kritériá na hodnotenie ponúk:

1. cena

 

18.  Lehota viazanosti ponúk:

01.04.2010

 

19.  Ďalšie informácie : 

V prípade, ak predmet zmluvy bude spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku ES, dodávateľ je povinný umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať vecnú kontrolu a kontrolu dokumentov v súvislosti s realizáciou projektu vo vzťahu k predmetu obstarávania počas trvania realizácie projektu a po dobu určenú riadiacim orgánom aj po skončení realizácie projektu.

Objednávateľ si vyhradzuje právo pozmeniť objem ponúkaných prác, určiť poradie vykonávania prác a prerušiť alebo zrušiť práce, ak si to vyžadujú prevádzkové podmienky.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo anulovať zmluvu v prípade neschválenia projektu a neuzavretia zmluvy s PPA v rámci - Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, Os 2, opatrenie 2.1 - obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení. Návrh zmluvy musí obsahovať náležitosti uvedené  v súťažných podkladoch.

 

20.  Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?

Neprichádza do úvahy.

 

21.  Použitie elektronickej aukcie

Nepoužije sa.

 

 

 

 

 

 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Meno odborne spôsobilej osoby:   Jaroslav Babic  

Registračné číslo OSO:  H0476-554-2005

 

 

Podpis odborne spôsobilej osoby: ......................................