OZ Trenčín - Obchodno verejná súťaž

na lesnú cestu Čierny vrch

LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Trenčín
                                      vyhlasuje
obchodno verejnú súťaž podľa §281 – 288 Obchodného zákonníka.

Predmet obstarávania so stručnou charakteristikou:

Lesná cesta Čierny vrch.

Štrková lesná cesta v dĺžke 5,3 km, šírka vozovky 3,0 m, šírka koruny 4,0 m, pozdĺžne a priečne odvodnenie.

Určenie lehoty, do ktorej možno podať návrhy:

do 6.7.2010 do 800 hod.

Miesto vyžiadania súťažných podkladov:

Súťažné podklady si možno vyžiadať na základe písomnej žiadosti. Podklady možno zaslať poštovou zásielkou, alebo osobne prevziať v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 13.00 hod na sekretariáte riaditeľa OZ Trenčín, prvé poschodie, Hodžova 38, 911 52 Trenčín.

Ing. Róbert Kiš

riaditeľ OZ Trenčín